Loading...
Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level  3A Kat:4 No:10 Çankaya/Ankara
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level 3A Kat:4 No:10 Çankaya/Ankara
Gözde Güzin Erol Hukuk Bürosu


Çok hassas ve zor bir süreç olan boşanma süreci büromuz tarafından büyük hassasiyet ve özenle takip edilmektedir. Aile kurumunun önemi ve özellikle çocuklu ailelerin yaşadığı bu süreçte iki tarafın da süreci manevi olarak en az hasarla atlatması büromuzun önceliğidir.
Boşanma davalarındaki başarımız ve tercih edilirliğimizin önemli bir nedenini tecrübemizin yanı sıra her daim ulaşılabilir olmamız ve bu süreçte müvekkillerimizin yanında bir avukat olmanın yanı sıra zorlu süreçte tüm desteği hassasiyetle verebiliyor olmamızdır.Ankara Boşanma Avukatı


Boşanma davalarında, Boşanma Avukatı olarak Ankara ve genelinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ankara gibi büyük bir şehirde her zaman iyi avukat bulmak elbette ki zor oluyor. Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin hak kayıpları yaşamadan en kısa sürede davalarını sonuçlandırmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Alanında uzman ve tecrübeli boşanma avukatı kadromuzla boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize destek veriyoruz. Amacımız etik kurallar içerisinde sizlere sonuca ulaştıracak çözümler üretmektir. Boşanma avukatı arıyorsanız Ankara için tüm ilçelerden bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma eşler hayatta iken evlilik ilişkisine mahkeme kararı ile hukuken son verilmesidir. Evlilik ile birlikte şahsi hal sicilinde (nüfus kayıtlarında) “evli” medeni halini almış olan eşler, boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte “boşanmış” medeni halini alırlar. Boşanma ile birlikte, eşlerin birbirine karşı evlilikten doğan karşılıklı hakları ve yükümlülükleri sona erer.

Eşler sadece mahkeme tarafından karar verilmiş olmak kaydıyla tazminat, nafaka gibi mali konularda karşılıklı hak ve borç sahibi olabilirler. Bu nedenle mahkemece boşanma kararı verilebilmesi için davacı ile davalı arasında hukuken devam etmekte olan bir “evlilik” ilişkisi bulunmalıdır. Bu ilişkinin fiilen bir aile ilişkisi şeklinde olup olmadığı, varsa aile ilişkisinin sağlıklı olup olmadığı gibi hususların önemi yoktur. Boşanma kararının verilebilmesi için Medeni Kanunun 129 ila 134. maddelerinde düzenlenmiş olan sınırlı sayıdaki “sebebin” (halin) gerçekleşmiş olması gereklidir. Yazının devamında ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bu hallerin tümünün temel özelliği, evliliğin sağlıklı bir biçimde yürümesine engel olan haller niteliğini taşımasıdır.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma

Zina, evli bir erkek veya kadının kocasından veya karısından başka bir kadın veya erkekle cinsel ilişkide bulunması demektir. Karı ya da kocadan birinin zina etmesi, diğer taraf için bir boşanma sebebidir. Böylece kanun Türk kültüründe önemli bir yer tutan namus anlayışını hukuki temele dayandırmış olmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere boşanmaya imkan veren zina fiilinin gerçekleşmesi için birinci unsur cinsel birleşmedir. Yabancı kişiyle cinsel birleşmede bulunan eşin bunu kiminle yaptığı, bu kişinin evli olup olmadığı, yaşı, cinsel birleşmenin amacı ve özellikle süreklilik taşıyıp taşımadığı önemli değildir. Zira evlilikte eşlerin namuslu olmaları, bir durumu ifade eder ve bu durumun ortadan kalkması için sürekli bir yanlış davranışın bulunması gerekmez. Ancak ceza hukuku ve uygulaması yönünden zina ile medeni hukuktaki boşanma sebebi olan zinayı birbiriyle karıştırmamak gerekmektedir.

Nitekim Anayasa Mahkemesince iptal edilmeden önce Türk Ceza Kanunumuzun 441 ve 442. maddelerine göre cezalandırmaya sebep olan bir davranış (suç) olarak zina için evli kadının bir kez de olsa başkasıyla ilişkisi yeterli görülüyor ancak buna karşılık evli erkeğin zina fiilinin suç oluşturabilmesi ve cezalandırılabilmesi için, zina yaptığı kadınla fiili evlilik ilişkisi kurması şartı aranıyordu. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde örf ve adetlerin de olumsuz katkısı nedeniyle kuma hayatı, kadınların karşı çıkabildiği ve itiraz edebildiği bir durum değildir.

Dolayısıyla erkeğin kuma getirmek şeklinde kendisini gösteren zinası nedeniyle neredeyse hiç boşanma davası açılmamaktadır. Buna karşılık erkeğin kısa süreli ya da bir gecelik ilişkisi nedeniyle kadının erkeğe karşı zina nedeniyle boşanma davası açtığı hallere toplumumuzda çok daha az rastlanmaktadır. Zira bu gibi hallerde kadınlar öncelikle boşanmanın olumsuz sonuçlarıyla karşılaşmak yerine kocanın zinasına göz yummayı tercih etmektedirler.

Yine ayrıca evli kadınların önemli bir kısmı, erkeğin bu davranışını yerinde bulmakta ya da en azından boşanma için yeterli bir sebep olarak görmemektedirler. Ayrıca belirtelim ki zina fiilinin işlendiğinin ispat edilemeyecek olması evli kadınları boşanma davası açmaktan caydırabilmektedir. Oysa Yargıtay zinanın boşanma sebebi yapılabilmesi için ceza hukuku anlamında bir suç olarak ispat edilmesi şartını aramamakta, hakimin boşanma kararı verebilmek için ipuçları, tavır ve davranışları da yeterli görebileceğini kabul etmektedir.

Cana Kast ve Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma

Medeni Kanunda cana kast ve fena muamele bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Ancak gerçekte cana kast ile fena muamele kavramları birbirinden farklı değerlendirilmelidir. Fena muamele eşlerden birinin diğerine acı ve ızdırap veren her tür davranışıdır. Ruhi ya da fiziki sağlığı bozan ve tehlikeye düşüren davranışlar olarak da nitelendirilebilir. Örneğin dayak, işkence, anormal cinsel ilişkiye zorlama, aç bırakma, sokakta bırakma, eve hapsetme ve bunlardan birini yapmakla tehdit etme (korkutma) gibi hallere maruz kalan eş acı ve ızdırap duymaktadır.

Fena muamele genellikle erkeğin kadına yönelik bir davranışı olarak görünür. Ancak bazı hallerde kadın da namus ve haysiyeti zedeleyici ya da aşağılayıcı söz ve davranışlarla kocasına eziyet edebilir. Hatta hakaret türünden davranışlar daha çok kadın tarafından kocasına karşı yapılmaktadır. Kadının erkeğe yönelik bu tür davranışı genellikle erkeğin yaptığı hatalı davranışlara karşılık bir intikam alma yöntemi olarak seçilmektedir. Cana kast eşlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs etmesidir. Öldürme kastının bulunması yeterli olup ceza hukukunun tanımladığı anlamda tasarlama halinin bulunması şart değildir. Bir anlık kızgınlık ve hatta hafif ya da ağır tahrik sonucu dahi olsa cana kastetmiş olmak yeterlidir.

Eşlerden birinin diğerine karşı ağır suç işlediği hallerde, daha sonra barışacaklarını ve birlikte yaşamaya devam edeceklerini beklemek çoğunlukla mümkün değildir. Zira bir evde birlikte yaşamak her şeyden önce bu kişilerin birbirlerine asgari ölçüde güven duymalarını gerektirir. Biri diğerinin canına kastetmiş olan iki kişinin ne şekilde olursa olsun yeniden birbirine asgari güveni duymasını sağlamak neredeyse imkansızdır. Bir eşin diğerine fena muamelede bulunması hallerinde ise mağdur durumdaki eş çoğunlukla istemediği ancak katlanabileceği bir halle karşı karşıyadır.

Çeşitli yardımlarla problem çözülebilir ve evlilik birliği devam edebilir. Fena muamele hallerinin bir diğer özelliği küçük olaylarla başlaması ve daha sonra eylemlerin şiddetlenmesi ve bu tür muamelenin bir alışkanlık halini almasıdır. Özellikle kötü muamelenin ilk ve küçük aşamalarında bu fiili yapan eşi nasihat ve benzeri yollarla vazgeçirmek mümkün olabilir. Bu durumda evlilik birliği yeniden sağlıklı bir yola girebilir.

Ancak belirtmek gerekir ki cana kast noktasına gelen eşin bu aşamadan önce eşine yönelik fena muamelelerde bulunmuş olması ve gittikçe şiddetlenen bu kötü muamelenin cana kast ile sonuçlanması muhtemeldir. Buna karşılık özellikle kadının kocasının canına kastettiği hallerde kocadan kaynaklanan sebeplerle evlilik artık çekilmez hale gelmiştir. Kadın evliliği normal yoldan sona erdirme imkanına ya da cesaretine sahip değilse kocasını öldürerek hem ondan hem de böylece acı ve ızdırap kaynağı olan evlilikten kurtulmak istemiş olabilir. Aynı şekilde istisnai de olsa bazı hallerde erkek karısını namusunu kirletmiş olmak gibi sebeplerle öldürmeye kastedebilir. Zinada olduğu gibi bu hallerde de cana kasteden veya fena muamelede bulunan eşin affedilmesi ya da hak düşümü süresinin geçmesi ile dava açma hakkı ortadan kalkar.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Medeni Kanunda cürüm olarak adlandırılan boşanma sebebi sınırlandırılmış ve yüz kızartıcı, utanç verici suçlara inhisar ettirilmiştir. Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, rüşvet, ihtilas, irtikap zimmet, sahtekarlık, yalan yere yemin etmek, ırza geçmek gibi suçlar yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmektedir. Bu tür suçlar nedeniyle boşanma talep edilebilmesi için bir eşin diğerine suç isnadı yeterli değildir.

Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı vermesi ya da en azından ceza ya da hukuk mahkemesinin suçun işlenmiş olduğunu tespit etmesi gerekmektedir. Haysiyetsizlik ise eşlerden birinin namus, şeref, haysiyet gibi toplumsal ve ahlaki kavramlara aykırı olan bir yaşayışı sürekli bir hayat tarzı olarak belirlemiş olmasıdır. Örneğin muhabbet tellallığı, esrarkeşlik, kumarbazlık, cinsi sapıklık vb. Ancak haysiyetsizlik sebebiyle boşanmaya hükmedebilmek için davalı eşin haysiyetsiz bir hayat sürmekte olmasının diğer eş için evliliği çekilmez hale getirmiş bulunması da gereklidir. Başka deyişle diğer eş de benzer davranışlar içindeyse bu gerekçeyle boşanma talep etme hakkı ortadan kalkar.

Terk Nedeniyle Boşanma

Eşlerden birinin müşterek ikametgahı (evi) terk etmesi diğer taraf için bir haklı boşanma sebebidir. Diğer eşin rızasıyla ya da rızası olmasa dahi çeşitli zorunluluklar sonucu eşlerden birinin evden ayrılması terk nedeniyle boşanma hakkını vermez. Önemli olan, eşin evlilik birliğinin kendisine yüklediği borç ve sorumluluklardan kaçmak amacıyla ve haklı bir sebebi olmaksızın evi terk etmesidir. Herhangi bir haklı gerekçeyle evden ayrılan eşin daha sonra bu gerekçenin ortadan kalkmasına rağmen eve dönmemesi de aynı şekilde evi terk etmek niteliğindedir.

Evi terketme kavramı ikametgah ile ilgilidir. Bu nedenle ikametgahın neresi olduğu da belirlenmelidir. Medeni Kanunun, gerçek kişilerin ikametgahının neresi olacağını düzenleyen 21. maddesi, evli kadının ikametgahını kocasının ikametgahı ile aynı yer olarak belirlemiştir. Böylece eşlerin birlikte oturacağı (müşterek) ikametgahı seçme yetkisi kocaya tanınmış, kadına da bu ikametgahta oturmak hem bir hak hem de -daha ziyade- bir yükümlülük olarak verilmiştir. O halde erkeğin seçtiği ikametgahı beğenmediği için orada oturmayı kabul etmeyen kadın müşterek ikametgahı terk etmiş sayılacaktır.

Bu durum özellikle oturulacak şehrin ya da semtin seçiminde eşler arasında önemli ölçüde bir ihtilaf çıkması halinde kendisini gösterecektir. Konu aynı zamanda ailenin reisinin kim olacağı tartışması ile de ilgilidir. Zira aile reisine kanunen tanınmış önemli haklardan biri ikametgahı seçmektir. Kanun kadının bu konuda erkeğe tabi olmasını emretmekle aynı zamanda erkeğin aile içindeki rolünü de belirlemektedir.

Erkeğin ortak ikametgahtan ayrılmakla birlikte evini taşımaması, diğer deyişle yeni bir ikametgah belirleyip eşini davet etmemesi erkeğin evi terk etmiş olması sonucunu doğurur. Aynı şekilde erkeğin seçtiği ikametgaha karısını kabul etmemesi de evi terk etmesi anlamındadır. Terk halinin bir boşanma sebebi yapılabilmesi için terkin (ayrı yaşamanın) en az üç ay devam etmiş olmasının yanında, en erken terk olayından iki ay sonra ve dava açılmadan bir ay önce terk edilen eşin hakime başvurarak terk eden eşe “bir ay içinde eve dönmesini ihtar” ettirmesine rağmen eşin dönmemesi gereklidir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma
Hastalığın bir boşanma sebebi haline getirilmesi ilk bakışta yadırganabilir Zira eşler iyi ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirlerine destek olmayı vaat etmişlerdir. Ancak akıl hastalığı diğer hastalıklardan farklı bir durumdur. Öncelikle; akıl hastalığı, evliliğin esaslı sebeplerinden biri olan neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesi beklentisini engelleyeceğinden kesin evlenme engelleri arasında sayılmıştır.

Akıl hastalığına rağmen yapılmış bir evlilik mutlak butlanla batıldır ve iptal ettirilebilir. Başta evliliği engelleyen bir durum olan akıl hastalığının, evlenirken sağlıklı olan bir eşte daha sonra ortaya çıkması halinde aynı gerekçeyle evliliği sona erdirmesi bu nedenle doğru bir yaklaşım tarzıdır. Ayrıca Medeni Kanun akıl hastalığının boşanma gerekçesi olarak kullanılabilmesi için; hastalığın üç yıldan bu yana devam etmekte olması, iyileşmesinin mümkün görülmemesi ve hastalık nedeniyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez bir hal almış olması şartlarını da aramaktadır. Bu şartlara rağmen diğer eş vefa göstererek evliliği sürdürmek istiyorsa boşanma davası açmadığı sürece evlilik devam edecektir.

Evlilik Birliğinin Sarsılması

Özel boşanma sebeplerini genel boşanma sebeplerinden ayıran en önemli fark özel boşanma sebebinin varlığının boşanma kararı verilmesi için yeterli olmasıdır. Yani özel boşanma sebebinin varlığı halinde davacı taraf karşlı tarafın bu sebebin meydana gelmesinde kusurlu olup olmadığını ispat etmek zorunda değildir. İspata muhtaç tek konu özel boşanma sebebinin var olup olmadığıdır. Buna karşılık şiddetli geçimsizliğe dayalı bir boşanma davası açılması halinde davayı açan taraf kusur olgusunu ispat edemezse geçimsizliği de ispat edememiş olacaktır.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin sarsılması için kanunda sayılan bir eylem türü bulunmamaktadır. Ancak uygulamada yerleşik hale gelmiş bu gerekçe ile eşlerin boşanmasına karar verilecek olan eylemleri örnek olarak aşağıda açıklayacağız.

Cinsel İlişkiden Kaçınmak

Evlilik birliği içerisinde eşlerin cinsel anlamda birlikte olmaya yönelik beklentileri de taraflara bir başka yükümlülük yüklemektedir. Bu nedenledir ki herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın eşi ile cinsel birliktelik yaşamayan eşin kusurlu olduğu kabul edilecektir.

Fiziksel Şiddet

Eşlerden birinin diğerine fiziksel şiddet uygulaması durumunda bu hem bir boşanma sebebi hem de cezai bir süreç doğurur. Fiziksel şiddete maruz bırakılan eş, diğer eş hakkında suç duyurusunda bulunabilecektir. Aynı zamanda fiziksel şiddet evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet verecektir. Fiziksel şiddetin boşanma davasına konu edilebilmesi için şiddetin, evlilik birliği devam ederken ve boşanma davası açılmadan önce uygulanmış olması gerekir. Boşanma davası açıldıktan sonra fiziksel şiddet uygulanmışsa şayet bu durumda ayrıca bir tazminat talep etmek mümknü olur ancak bu talep boşanma davası içerisinde değerlendirilmez.

Ailenin Müdahalesi

Eşler, ortak bir yaşam ve aile hayatı kurmak maksadı ile evlenmektedir. Bu nedenle taraflardan birinin ailesinin müşterek hayata müdahale anlamına gelecek eylemleri söz konusu olmamalıdır. Aksi halde bu bir boşanma sebebi olabilecektir.

Aşırı Kıskançlık

Eşlerin birbirini makul ve kabul edilebilir ölçüde kıskançlık duyması olağandır. Aynı zamanda tarafların birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğüne uygun hareket etmesi de önemli bir husustur. Ancak evlilik birliği devam ederken taraflardan biri için ortak hayatı çekilmez hale getirecek şekilde aşırı bir kıskançlık göstermek ise boşanma sebebi olabilecektir.

Bu hallere ek olarak birkaç örnek daha vermek gerekirse:

Ekonomik ve psikolojik şiddet uygulanması
Eşin ailesine hakaret etme
İftira atma
Kumar oynama ve borca sebebiyet verme
Sosyal medya aracılığıyla başkalarıyla duygusal ilişki kurma
Zorla ters ilişki kurma
Eşin hastalığı ile ilgilenmeme
gibi sebepler sayılabilir. Bu ve benzeri birçok durum evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle boşanma gerekçesi oluşturulabilecektir.

Boşanma Kararı Almak

Açılan boşanma davasının nasıl bir hükümle sonlanacağı, kaç celse daha süreceği gibi hususlarda yaklaşık olarak tahmin edebilme durumları bulunmaktadır. Bu süreçte masraflarının ve yargılama giderleri de ayrı bir konudur. Bu konuda dava öncesinde ve sürecinde boşanma masrafı ile vekalet hizmeti fiyatı telefon numarası üzerinden öncesinde müvekkile bildirilir.

Lehine hüküm verilen kişi, tüm bu masrafları aleyhe hüküm verilen kişiden temin edebilecek ve yargılama giderleri ile birlikte yükletilecektir. Mahkemece karar verilirken tarafların ekonomik ve sosyal faaliyet durumu da göz ardı edilmeyecektir. Ayrıca verilen karara karşılık itiraz yoluna başvurarak dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesine, istinaftan aleyhe gelen karar adına Yargıtaya temyiz yoluna başvurarak hukuki itiraz yoluna başvurabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişir. Ancak, her iki tür boşanma davası da Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını avukatsız olarak kendisi de açabilir.

Boşanma Davası

Gözde Güzin Erol Hukuk Bürosu olarak uzman boşanma avukatı ekibimizle yalnızca boşanma davasının açılması ve yürütülmesi işlerini değil eş zamanlı olarak çiftlerin evlenmeden önce ve sonra evlilik sözleşmelerinin ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, süreçle ilgili tarafların sözleşmelerin imzalanmasından önce bilgilendirilmesi iş ve işlemlerini de yürütmektedir. En iyi avukat, sizin için en iyi olduğunuzu düşündüğünüz avukattır. Vekalet ilişkisi güven esasına dayanır ve bu anlamda güveneceğiniz bir boşanma avukatı sizi en doğru sonuca en kısa sürede ulaştırmayı hedefleyen en iyi avukattır. İki çeşit boşanma davası vardır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davalarında; taraflar, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmıştır. Nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda taraflar sürecin nasıl neticeleneceğini özgürce kararlaştırabileceklerdir. Bu durumda anlaşmaya ilişkin bir anlaşmalı boşanma protokolü oluşturulacaktır. Devamında açılacak dava ile tarafların hazır bulunduğu tek celsede dava neticelenebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. Aksi takdirde mahkeme tarafından evlilik birliğinin temelden sarsılmış olup olmadığını araştırarak karar verilecektir.
Eşlerin birlikte dava açmaları veya bir eşin açtığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi gerekir.
Eşler arasında aşağıdaki hususları barındıracak bir protokol hazırlanarak dava açılırken veya ilk duruşmaya kadar mahkemeye sunulması gerekir.
Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı
Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar boşanmanın sonuçları hususunda anlaşma sağlayamamışlardır ve Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde boşanmada daha fazla kusurlu olan tarafın kim olduğunu, müşterek çocukların velayetinin kime verileceğini, nafaka bağlanıp bağlanmayacağını ve bağlanacaksa bunun miktarının ne kadar olacağını, varsa diğer tüm taleplerin ne şekilde karara bağlanacağını değerlendirecektir. Çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlenir ve tarafların sunduğu tüm deliller değerlendirilir.

Boşanma Davası Sonuçları

Boşanma Davasında Velayet

Boşanmaya karar veren çiftlerin reşit olmamış bir veya birden fazla çocuğu var ise, bu durumda çocuğun yaşam şartları göz önünde bulundurularak çocuğun kime velayet edileceği belirlenmesi gerekmektedir. Velayet, çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Çocuğun doğru ve sağlıklı gelişimi için , ihtiyaçlarının karşılanması ve hoş görülü ortamda yetiştirilmesi gerekir. Yasal bir neden olmadıkça da velayet anne babadan alınmaz. Anne babanın evlilikleri sürdüğü müddetçe velayet anne babanın ikisine aittir. Anne babanın boşanması durumunda ise hakimin kararı ile belirlenir. Eğer anne baba evli değillerse çocuğun velayeti anneye aittir. Anne bakamayacak durumda ise veya ölmüş ise velayet babaya ya da mahkeme tarafından belirlenen vasiye verilebilir. Velayet hakkında boşanma davası içerisinde taraflar talepte bulunacaktır. Bu durumunda boşanma davanıza bakan avukatınız Aile Mahkemesinden aynı dava içerisinde velayet hakkını da talep edebilecektir.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davası devam ederken veya boşanma işleminin sonunda maddi durumu kötüleşecek kişiye bağlanan ücrettir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekmektedir. Boşanma davasında velayet hakkını alan eş müşterek çocukların masrafları açısından destek sağlanması maksadıyla her bir müşterek çocuk için nafaka talep edebileceği için kendisi için de nafaka talep edebilecektir. Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken alınabilecek nafaka tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası sadece boşanma davası devam ederken alınabilir. Dava bittiğinde bu tedbir nafakası ödenmez. İştirak Nafakası: Dava sonuçlandığı zaman ise alınabilecek 2 çeşit nafaka vardır. Bunlardan biri iştirak nafakası yani çocuk için ödenen nafakadır. Yoksulluk Nafakası: Boşanmadan dolayı yoksulluğa düşen ve daha az kusurlu olan tarafında talepte bulunabileceği nafaka türüdür. Nafakanın ne kadar olacağı hakim tarafından karşı tarafın ekonomik durumuna göre belirlenir. Belirli bir zaman geçtikten sonra nafakanın yetmemesi durumunda karşı tarafa nafaka artırım davası açılabilir.

Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma davasında, boşanmaya sebebiyet verecek olaylarda ve konularda daha fazla kusurlu olan taraf, daha az kusurlu veya kusursuz olan tarafa tazminat ödemek zorunda kalabilir. Maddi tazminat, boşanma davası sonrasında yeni bir hayat kuracak olması nedeniyle kişinin ihtiyaç duyacağı şeylerin masrafının karşılanması amacıyla takdir edilmektedir. Manevi tazminat ise kişinin boşanma ve boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle duyduğu elem, keder ve ızdırabın dindirilmesi amacıyla takdir edilmektedir. Burada önemli olan ise Aile Mahkemesinde kusura ilişkin durumların delillerle ispat edilebilmesidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmanın getirdiği hukuksal bir sonucu da mal paylaşımıdır. Boşanma davasının neticelenip kesinleşmesinden sonra mal paylaşımına ilişkin süreç başlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Birincisi boşanma davası ve mal paylaşımı davası birbirinden farklı dava türleridir ve iki ayrı dava açılması gerekir. Bir diğer konu ise mal paylaşımına konu mal varlıklarının boşanma davası devam ederken satılmasının yani bir diğer tabirle kaçırılmasının engellenmesi için mal paylaşımı davasında mahkemeden tedbir kararı alınmasıdır. Aksi takdirde mal paylaşımı davası sonuçlandığında alacaklı olan eş alacağını tahsil edebileceği bir mal varlığı bulamayacaktır. Bu konuda mal paylaşımında uzman bir avukatın desteğinin alınması hak kayıplarını önlemek açısından önem arz etmektedir. Eşler, boşanmamın getirdiği duygusal olarak ortak hareket etme durumunu ortadan kaldırdığı için ekonomik olarak ortak hareket etme durumu da ortadan kalkmış olur ve böylece boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken taraflar arasındaki ortaklığın niteliği, boşanma davalarının ve mal paylaşımı davalarının konusu olmaktadır. Buna göre; eşlerin tabi oldukları yasal mal varlığı doğrultusunda boşanma sürecinde mal paylaşımı yapmaları gerekir. Mal paylaşmış eğer ki; mal paylaşım sözleşmesi yapılmış ise bu sözleşme gereğince hareket edilir. Herhangi bir sözleşme söz konusu değil ise mal rejimine göre paylaşım yapılmaktadır.

Boşanmada Ziynet Eşyaları / Düğün Takıları

Yargıtay’ın Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) tarafların evlendikleri sırada yapmış oldukları düğün töreni esnasında takılan takı ve paraların kime ait olduğu konusunda ortak içtihat oluşturarak “Aksine anlaşma ya da o yöreye özgü örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir” diye karar vermiştir. Buna göre boşanma halinde, kadına ya da erkeğe, kayınvalide, kayınpeder, teyze, amca kim takarsa taksın, bilezik, kolye, küpe, altın gibi “ziynet” eşyaları da nakit “takı paraları” da kadına verilecektir. Boşanma davası açılırken beraberinde ziynet eşyalarının da istenmesi mümkündür. Yine boşanma davası ile birlikte ziynet eşyalarınızı talep etmediyseniz ayrıca bir alacak davası ile bunların Aile Mahkemesinde açılacak bir dava ile istenmesi mümkündür. Bu konuda Aile Hukuku avukatından ya da boşanma avukatından yardım talep edilmesi hak kayıplarına sebebiyet vermemek açısından önemlidir.

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma davaları Aile Hukuku kategorisinde ve önem teşkil eden dava türlerindendir.Boşanma Davalarında en önemli unsur ise Boşanma Avukatı diyebiliriz, sizlere yön gösterebilecek ve tecrübesi ile dava sürecinde neler. yapılması gerek aktarabilicek bir Boşanma Avukatı seçmelisiniz. Boşanmalar da evlilik kadar normal bir süreçtir. Uzun yıllar evli kaldığınız eşiniz ile uzun yıllar sonra boşanma kararı alabilirsiniz ya da çok yeni bir evlilik olmasına rağmen anlaşmada sorun yaşadığınızda aynı şekilde evliliğinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Alacağınız bu kararlarda tek taraflı bir karar olması halinde durumu karşı tarafa bildirip görüşlerini almalısınız sonrasında nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine karar vermelisiniz. Dava süreci başlamadan Boşanma Avukatı ile iletişime geçmeli ve fikirlerini almalısınız, sizleri doğru bir şekilde savunabilecek ve olası kötü durumlarda çözüm üretebilecek tecrübeli bir Avukat seçmelisiniz.

Boşanma Davasında Deliller

Boşanma davasını açan taraf öne sürmüş olduğu boşanma nedenlerini ispatlamakla mükelleftir. Davacı aldatma, terk, evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi boşanmaya bağlı hangi nedene dayanıyorsa o nedeni kanıtlamak zorundadır. Davacı açmış olduğu davayı kanıtlayamadığı vakit, davası reddedilecektir.

Boşanma nedeni ve evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesinin yanı sıra, davacı tazminat, nafaka, velayet, ziynet eşyası talebinde de bulunuyor ise kanıtlamakla mükelleftir. Davacı, kusurlu olan eşten evlilik birliği boyunca uğramış olduğu maddi ve manevi zararını ve eşin kusurlu olduğunu da ispatlamalıdır.

Boşanmada Neler Delil Olarak Kullanılabilir?

Eşlerden birinin açmış olacağı boşanma davasında öne süreceği deliller çok önemlidir. Davacının öne sürdüğü boşanma sebebini kanıtlayamadığı takdirde davası reddedilecektir. Bu nedenle delil çok önemlidir, delillerin hukuka uygun olması gerekmektedir. Davacı, aldatıldığını ispatlamak istiyor ise davalı eşinin telefon kayıtlarının çıkarılmasını mahkeme kanalıyla talep edebilir. Her ne kadar davalı eşinin telefon kayıtlarından ne konuştuğu ya da ne yönde mesajlaştığı çıkarılmasa da sık sık kimle görüştüğü görülebilmektedir. Bunun yanında davalı ile üçüncü kişinin otelde kaldığına dair duyum alan davacı, davalının otel kaydının çıkarılmasını da isteyebilmektedir. Delil olarak kullanılan argümanlar;

Otel kayıtları
SMS
Fotoğraflar
Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya paylaşımları ve mesajları
Whatsapp konuşmaları
Notlar, yazışmalar
Tanık
Kamera görüntüleri
Bilirkişi incelemesi
Ekonomik ve sosyal durum araştırması
Banka ya da kredi kartı kayıtları
Pasaport giriş çıkış kayıtları
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer
Çekişmeli boşanma davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davalarının yerel mahkeme aşaması genellikle 1-1,5 yılı bulabilmektedir. İstinaf aşamasında ise boşanma davası dosyasının geri dönüş yaklaşık 2 yılı bulabilmektedir. Şayet kararın temyiz yolu açık ise Yargıtay’daki inceleme aşaması da 2-3 yıl sürebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. En az 1 yıldır evli olan ve boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlayan çiftlerin anlaşmalı olarak kısa sürede boşanabilmeleri mümkündür. Anlaşmalı boşanma davalarında ilk duruşmada boşanma kararı verilir ancak her iki tarafın da duruşmada hazır bulunması gerekir. Taraf bir avukat ile temsil edilseler dahi anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi için taraflar bizzat duruşmaya katılmalıdırlar. İlk duruşma günü Mahkemenin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte dava açıldıktan sonra 1-3 ay arası bir süreçte verilmektedir.

İlk duruşmada anlaşma protokolünü tarafların beyan etmelerinden sonra Mahkeme protokol gereği boşanmaya karar vermektedir. Duruşma tarihinden sonra en geç 30 gün içerisinde gerekçeli karar yazılacaktır. Akabinde gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra 2 haftalık sürede itiraz olmaz ise karar kesinleşecek ve Mahkeme bu durumu ilgili nüfus müdürlüklerine bildirecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davalarında öncelikle dilekçeler aşamasının tamamlanması gerekmektedir. Dava dilekçesi davalı tarafa tensip zaptı ile birlikte tebliğ edildikten sonra davalının cevap vermek için 2 haftalık yasal süresi vardır. Ancak davalı taraf bir defaya mahsus olmak üzere Mahkemeden ek süre talep edebilecektir.

Dava dilekçesine cevap beyanlarını içeren dilekçe davacı eşe tebliğ edildikten sonra 2 haftalık süre içerisinde cevaba cevap dilekçesi verilmelidir. Yine bu dilekçenin davalıya tebliğinden sonra 2 haftalık süre içerisinde cevaba cevaba cevap dilekçesi verilmelidir. Buna dilekçeler teatisi denilmektedir. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda her iki taraf da ikişer dilekçe verecektir. Akabinde Mahkeme dosya ve iş yoğunluğuna göre bir duruşma günü tayin eder. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ortalama 3-4 ay içerisinde ilk duruşma günü verilir.

Çekişmeli boşanma davası tanık sayısı, dosyadaki delil durumu ve iddialara göre değişmekle beraber ortalama 1,5-2 yıl içinde sonuçlanabilmektedir. Çıkan karara itiraz etmek mümkündür. Bu durumda Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvuru yapılabilir. Bu durumda dosyanın karara çıkması ortalama 2 yılı bulmaktadır. İstinaf kanun yolu neticesinde verilen kararın lehine olmadığını düşünen tarafın Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunması mümkündür. Temyiz sürecinde ise yine ortalama 2 yıllık bir süreyi ön görmek gerekecektir. Bunlar ortalama süreler olarak verilmiş olup iş yüküne ve dosyanın niteliğine göre daha kısa veya daha uzun zamanlarda sonuç elde etmek söz konusu olabilecektir.

Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

Boşanma Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk Hukuku’nda boşanma davası açmak için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukat tutmayan bir kişinin dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap, delil dilekçesi hazırlaması, delillerinin ne olacağını tespit edebilmesi, bunları takip edebilmesi, tanıklara neler sorulması gerektiğini bilebilmesi mümkün değildir; bu nedenle avukat tutulmaması hak kaybına yol açabileceği için eleştirilmektedir.

Boşanma Avukatı Ücretleri / Fiyatları - 2023

Baronun belirlediği fiyat vardır ve avukatlar bu fiyattan düşük bir ücret talep edemez. Boşanma davası avukatı için yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. 2021 yılında yayınlanan baronun belirttiği tarifeye göre asgari 4.080 TL’dir. Boşanma davasında avukata ödenmesi gereken ücret davanın zorluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Avukatınızın boşanma davasına harcayacağı emek ve zaman belirleyicidir. Bu süreçte avukatınızın yapacağı işlemler, yazışmalar, araştırmalar boşanma davasında avukatlık ücretinin tutarını belirler.

Boşanma İle İlgili Sorular ve Cevapları

Genel olarak yukarıda boşanma ile ilgili merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalıştık. Şimdi bizlere gelen sık soruları yanıtlamaya çalışalım.

Boşanma davası için avukat tutmak zorunlu mu?

Boşanma davalarında taraflar bir avukatla temsil edilmek zorunda değildir. Yasal olarak böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır. Ancak hukuk, muhakeme ve usulü bakımından özel bir takım kurallar içermektedir. Bu kurallara aykırı hareket etmek ise hak kaybına sebebiyet verebilmekte ve bunu bilmemek mazeret kabul edilmemektedir.

Avukat danışma ücreti ne kadar?
Boşanma avukatı ne iş yapar?
Boşanma avukatı nedir?
Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, nasıl açılır?
Çekişmeli boşanma davası kaç celse sürer?
Boşanmalar neden arttı?

Ankara'da boşanma avukatı arayanlar; çekişmeli Ankara boşanma avukatı, Ankara anlaşmalı boşanma avukatı, Ankara nafaka avukatı konularında Ankara Boşanma Avukatı Tavsiye ve Ankara Kadın Boşanma Avukatı için Avukat Gözde Güzin Erol Hukuk Bürosu'ndan randevu alabilirler.

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi


İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Boşanma davalarında da benzer durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmemiştir. Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Boşanma dava dilekçesinin kanuna uygun olması gerektirdiği durumlara göre hazırlanması, delillerin sunulması ve tanık dinletmede tanığın bulunacağı beyanlarda dikkat edilecek hususlar, duruşmalarda bulunma, hüküm aşaması, hükme itiraz, akabinde vekalet ücreti ve tazminat ödenmesi gibi detaylı bilgi gerektiren ve bütün bunlar bir vekille yürütmeden gereğinin yerine getirilmesi zor bulunmaktadır.

Önemli bir durum da dava takip edilmediği vakit, mahkemece düşme kararı verilmektedir. Dolayısıyla duruşmalara katılma sorumluluğu bulunmaktadır. Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Davacı, vekille dosyayı yürütüyorsa duruşmaya katılımı vekil davacı yerine katılabilecektir. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır.

Dilekçelerde bulunulan beyanlarda yazılmaması gereken hususları eşin yazması halinde tehlikeli bir durum teşkil edebilmektedir. Taraflardan biri hukuki hata yapması halinde kararın aleyhine verilmesi mümkündür. Bu husus mühimdir, bu nedenden ötürü dava açmadan önce evlilik bitirmede emin olan taraf bir vekille görüşmelidir. Avukat ile dava yürütmeye karar veren, avukatı adına genel vekaletname değil boşanma vekaletnamesi çıkarttırmalıdır. Boşanma hukuku bilen temsilci, kanunla belirtilen boşanma sebepleri olarak hangi sebebe dahil olduğuna karar vererek boşanma davası açacaktır. Davaya daha sağlam bir süreç sağlayan ve hizmet yapan vekil, gerekli tüm faaliyetleri yapacaktır.

Boşanma Davasında Delil Sunumu ve Tanık Dinletme

Her davadaki gibi boşanma davasında en önemli madde, delildir. Tanık beyanı ve eşlerin davaya elde ettiği deliller dosyaya sunulmalıdır. Tanık delili her ne kadar kesin delil olmasa da tanık, hukuka ve hakkaniyete uygun olarak ifade vermelidir. Mahkemenin tanık dinleyeceği boşanma duruşmaları önemli duruşmalar olup hükmü etkileyebilecek durumları kapsamaktadır. Bu konuda tanık ifadede bulunurken lehine tanıklık ettiği kişinin davayı kaybetmesini önlemek amacıyla yalan tanıklıkta bulunma durumları ne yazık ki olabilir. Tanığın yalan söylediğini ispatlamak amacıyla tanığın beyanının bitiminde tanığa doğru sorular yöneltmelidir. Tanıklı duruşmada olmak ve bulunmak önemlidir.

Tanık, beyan vermeden önce mahkemede, inandığı değer ve kutsal saydığı inançlar üzerine yemin etse de yalan tanıklıkta bulunma durumlarına engel olamamaktadır. Sonuç olarak yemin eden tanığın doğruyu söylemesi de yalan söylemesi de bir nebze de olsa tanığın vicdanına kalmış bir durumdur. Tanığın ifadesinde çelişki olması ve hakimin sorusunu cevaplayamaması halinde tanığın gerçeği söyleyemediği halde hakim hükme esas almayacaktır. Tanığın beyanına karşılık tanığa nasıl sorular yöneltileceği hukuken belirtilmiştir.

Tanığı yönlendirecek, hukuken uygun olmayacak sorular tanığa yöneltildiğinde hakimce kabul edilmeyecektir. Tanığın ifade verdiği duruşmalar mühimdir. Tanığa nasıl bir soru yöneltileceği ve sorulan soru içeriğinden tanığın yalanını saptırma ortaya çıkarılabilecektir. Yani tanık beyanı ile aleyhe sonuçlanacak dava, tanığın yalanını ortaya çıkarmada aleyhinize çıkacağı yerde lehinize çevrilebilecektir. Böyle olduğu takdirde davada çıkacak olan karar lehinize olacaktır.

Boşanma Davasının Karar Aşaması

Açılan boşanma davasının nasıl bir hükümle sonlanacağı, kaç celse daha süreceği gibi hususlarda yaklaşık olarak tahmin edebilme durumları bulunmaktadır. Bu süreçte masraflarının ve yargılama giderleri de ayrı bir konudur. Bu konuda dava öncesinde ve sürecinde boşanma masrafı ile vekalet hizmeti fiyatı telefon numarası üzerinden öncesinde müvekkile bildirilir.

Lehine hüküm verilen kişi, tüm bu masrafları aleyhe hüküm verilen kişiden temin edebilecek ve yargılama giderleri ile birlikte yükletilecektir. Mahkemece karar verilirken tarafların ekonomik ve sosyal faaliyet durumu da göz ardı edilmeyecektir. Ayrıca verilen karara karşılık itiraz yoluna başvurarak dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesine, istinaftan aleyhe gelen karar adına Yargıtaya temyiz yoluna başvurarak hukuki itiraz yoluna başvurabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacak çiftlerin de vekillik hizmetinden yararlanması gerekmektedir. İlk tür olan anlaşmalı boşanma, diğer ikinci tür olan çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürmekte olup tek celse sürmektedir. Bu süreç hızlı ve kolay gibi görünse de bu noktada belli prosedürler bulunmaktadır ve masrafları çekişmeliye göre daha azdır. Öncelikle anlaşmalı boşanma için çiftlerin hukuken olup olmadığına bakılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma isteyen çiftlerin hazırlayıp imzalayacağı protokol de mühim olup ileride hak kaybına uğranmaması adına boşanma hukukunda uzman bir vekilden yardım alınmalıdır. Böylelikle protokolde bulunması gereken madde veya özel durum varsa (tazminat gibi) boşanma hukukuna göre evlilik avukatı aracılığıyla yazılır, boşanmanın tüm sonuçları detaylı olarak protokole dökülür. Hazırlanan protokolün imzalanması ile anlaşmalı boşanma açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma açılması sonrası aile mahkemesinde duruşma gününün öne aldırılması da yapılacaktır.

Duruşma günü alınması sonrası tarafların hazır olması, birlikte duruşmaya girilmesi akabinde hakim, protokol uyarınca boşanmasına karar verecektir, akabinde boşanma ile işlemler bitmemiş olacaktır. Gerekçeli kararının mahkeme aracılığıyla yazılmasının takibi yapılacak ve bu kesinleşme prosedürleri ile ilgilenilecektir. Bütün bu işlemler, vekil hizmeti aracılığı ile daha hızlı bir şekilde yapılarak daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacaktır. Bu konuda en verimli sonuç alabilmek ve kısa sürede sona erdirebilmek adına vekilce yürütülmelidir.

Avukatların Dikkat Etmesi Gerekenler

Boşanma davalarında uzman olmak isteyen avukatlar, boşanma, nafakaya, velayete dair ilgili kanunda ve Yargıtay içtihatlarına hakim olunması gerekmektedir. Boşanma ve boşanmaya bağlı olan konulara dair sertifikalı eğitimlere katılmalı, imkan var ise bu alanda yoğunlaşan bürolarda çalışmalıdır.

Velayet Davasında Boşanma Avukatı Rolü

Velayet davaları kamu düzeninden olup mahkeme, her daim çocukların menfaatine göre hüküm kurmaktadır. Davaya dair tüm süreç, velayet davasında en iyi avukat olduğunu düşündüğünüz vekil ile yürütülmelidir. Velayet davalarında nelerin önemli olduğu, dava sürecindeki mahkemenin talep edeceği delillerin ne olduğu ve çocuğun menfaatine dair içtihatlara dair emsal kararlar ile müvekkilini bilgilendirecektir. Çocukların ve müvekkilin menfaati üzerinde yoğunlaşarak dosyanın tüm aşamasında dosya sorumluluğunu üstelenecektir.

Boşanma Avukatı Ankara'da Hangi Davalara Bakmaktadır?

Özellikle ilk olarak Aile Hukuku’na, Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, Tazminat Hukuku, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna, boşanma hukukuna hakim olmalıdır. Eşlerde ceza hukukuna konu olacak davalar da meydana gelebilmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul veya kira sözleşmesi konusunda da yetkin olmalıdır. Evlilik birliğinin sarsılması ile yaşanılan konut özelinde kira sözleşmesinde sorunlar çıkabilmektedir.

Boşanmak isteyen eş, kira sözleşmesini diğer eşten ayrı olarak feshedebilmektedir. Aile konutuna ait kira sözleşmesinde aile konutunun diğer eşin rızası olmadan feshinin mümkün olup olmadığı kanunda belirtilmiştir. Neticede vekilin kira sözleşmesi dahilinde hukuki bilgilerde hakim olması şart olup kira sözleşmesinin feshi halinde aile konutunun akibetinin ne olacağı ve kira sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konularında bilgi sahibi olmalıdır. Müvekkil adaylarını bazı avukatlar, uzmanlık alanı farklı olup hukuki bilgisi yoksa başka bir avukata yönlendirme yapmak durumunda kalabilir.

Boşanma, velayet, nafaka gibi hususlarda eşin neleri talep edilebileceği, nelerin edilemeyeceği, ne gibi hakkı olduğunu bilmeden dava açmak zaman kaybı ve hukuki kayıplara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra şiddet gören kadın ve erkek adına tedbir kararı aldırtabilmek, bunun yanı sıra eşin kişisel eşyaları iadesi gibi ayrıntılı olarak tedbirlerin nasıl alınabileceği bilinmelidir. Aile konutunu terk eden eşin eve ait eşyanın talep edip edemeyeceği, eşya iadesi ve kiraya ilişkin konularda yasal işlemlerin yürütülmesi mühim bir konudur.

Ayrıca 6284 Sayılı Kanun ile şiddet tehlikesi ile karşı karşıya olan kişi lehine koruma talebinde bulunulacaktır. Aleyhine tedbir kararı alan kişi karara aykırı davrandığı vakit ceza alacaktır. Kimlerin nafaka hakkı olduğu, kimlerin olmadığı, tazminat takibi, duruşmada talep edilebilecekler, mahkemeye sunulacak dilekçelerin nasıl olabileceği, bütün yargılamadaki usuller belirtilmiştir. Eşlerin evlilik içerisinde çıkan sorunları ceza hukukuna bağlı olabilmektedir. Eşin evlilik içerisinde birbirini yaralaması, hakaret ya da tehdite uğraması gibi ceza gerektiren durumlar meydana gelebilmektedir. Aile hukuku, ceza hukuku, kira ve miras hukukunda vekilin tecrübeli olması gerekir.

Eşlerin anlaşamadığı bir konu da miras hukukudur. Boşanma hukukunda eşlerin miras hakkı olup olmadığı, boşanma kararı verilmesi sonrası, eşin miras hakkı olup olmadığı, ailede kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin boşanma ve miras hukukunda bilgili olması; miras hukuku ile bağlı olarak vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması, miras paylaşması detaylı olarak düzenlenebilmektedir. Miras hukuku konusu sorunları çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca boşanma hukuku yanı sıra tazminat ile nafakaya ilişkin bir icra takibi başlatılabilmektedir.

Boşanmaya bağlı olarak verilen tazminat kararı verilebilir ve tazminat ödemeye yükümlü olan kişi tazminat ödemesini gerçekleştirmeyebilir. Ödeme gerçekleşmeyince tazminata ilişkin icra takibi başlatılacaktır. Aynı zamanda nafakada konusunda da geçerlidir, nafaka ödemesi gerçekleştirmeyen kişi aleyhine icra başlatılabilecektir. Görüldüğü üzere yalnızca aile hukuku değil, ceza davalarına bakmak için ceza hukuku, ortak konutun kira sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle kira sözleşmelerine ilişkin bilgide ve miras hukuku konusunda da vekil tecrübe ve bilgiler ışığında davayı yürütecektir. Yalnızca aile hukukunun bilinmesi dosya sürecinde yeterli olmadığı hukukçularca kabul edilmektedir.

Yalnızca boşanma değil, boşanmanın diğer unsurları, aile hukukundan doğacak olan davalara da bakabilmektedir. Boşanma hukukunda kanun yanı sıra sözleşmeler de mühimdir. Özellikle uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik olan şiddet ile ev şiddetini önlemeyi amaçlamıştır. Boşanma hukuku içeriğinde diğer bir unsur ise bekleme süresinin kaldırılmasıdır. Tarafların boşanması halinde yeniden evlenmesi halinde şartların neler olacağı, kadının bekleme süresinin ne zaman dolacağı, sürenin ne zaman başladığı olmak üzere, detaylı olarak avukat aracılığıyla yürütülecektir.

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri 2023

Her yıl baronun belirlediği bir tarife vardır ve bu tarifeden düşük bir miktar belirlenemez. Fakat üstünde bir değerde anlaşma yapılabilir. Boşanma davası fiyatları özelinde, baroların her yıl belirlediği asgari ücretinden alt bir değer belirlenemez. Yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. *2023 yılında yayınlanan tarifeye göre asgari bu dava için 9.200 TL’dir.

Ancak çekişmeli boşanma fiyatları, anlaşmalıya göre biraz yüksek olabilir. Eşler değer üzerinden detaylı konuşarak anlaşma imzalanmalıdır. Boşanma davası açacak veya hakkında boşanma davası açılan kişi boşanma davası için vekil tayin etmek istiyorsa, boşanma davası öncesinde davanın ne kadar süreceği ve masrafları da değerlendirilmelidir. Davanın zorluk derecesi ve değerlendirmeler ele alınarak müvekkile boşanma davası maliyeti yöneltilecektir.

Taraflarda gerçekleşen ücret anlaşması akabinde müvekkil vekaletname çıkartmalıdır. Bunun yanı sıra ödemelerin ne zaman ve nasıl ödeneceği de yine tarafların anlaşacağı bir husustur. Ödenecek olan değer, davanın öncesinde ödenebileceği gibi davanın devamında ve davanın sona ermesinden sonra da ödenebileceğinden taraflar ona göre bir anlaşma yapabilecektir.

Davası Açma Masrafları

Boşanma davalarında verilecek vekalet ücreti yanı sıra açılan dava için masraf ve dava açarken yatırılması gereken harç ödemesi yapılmak zorundadır. Bazı davalarda bu harç maktu (sabit) olup, bazı davalarda ise nisbi (dava değerin miktarına göre hesaplanan) harca tabi olabilmektedir. Örneğin; mal paylaşımı davalarında dava dilekçesinde belirtilen dava değerine göre harç hesaplanacaktır. Dava masrafı olarak tebligat giderleri, müzekkere yazımında posta gideri, bilirkişi veya keşif bedeli gibi masraflar bulunduğundan mahkeme veznesine gider avansı olarak yatırılmalıdır.

Dava adına yapılacak masraf ve harçlar aşağıdaki gibidir:
  • Davada yapılacak duruşmalar adına celse,
  • Karar ve ilam harçları,
  • Tanık bildirilmişse tanık sayısı kadar tanık asgari ücreti,
  • Tanığa gönderilecek duruşma davetiyesinde tebligat gideri,
  • Boşanma hukuku, ortak çocuk varsa uzman pedagogdan velayete ilişkin görüş sunması adına rapor hazırlanması ve başka durumlarda bilirkişi deliline dayanılabiliyor. Bilirkişi gerektiren davalarda bilirkişi masrafı, keşif deliline dayanılmışsa keşif harcı, keşif avansı ve keşfe gidilecek yer adına yol masrafı da gibi masraflar boşanma davası adına yapılacak masraflardır.

Adli Yardım Yoluyla Boşanma Nedir?

Davayı açarken masrafları ödemeye veya bir vekalet vermeye maddi gücü yetmeyen kişiler ücretsiz olarak yararlanabildiği bir müessesedir. Online danışma hattı var ise burayı aranarak talepte bulunulabilirsiniz. Ancak her talepte bulunan kişi, bu müesseseden yararlanamaz, yalnızca mali gücü yetmeyen kişiler bulunabilir. Talep edebilmesi için de muhtarlıktan yahut da kaymakamlıktan mali gücünün olmadığını kanıtlayacak fakirlik belgesi de sunabilir. Adli yardım yolu, dava açmak için maddi durumu olmayan kişiler adına bu haktan mahrum kalmaması adına açılan bir müessesedir.

Bu yol ile boşanma isteyen kişi vekalet, tüm yargılama avans ve harçları, aile avukatı ücretleri gibi tüm masrafları ödemekten muaf tutulmak isteyecektir. Dava açacağı yerden kendisine adli yardımdan bir vekil tayin edilmesini isteyecektir. Baro, kişinin başvurusu üzerine adli yardımdan yararlanma şartlarını taşıması halinde görevlendirme kararı verecektir. Başvuruda, yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını ve mali durumunu gösterir belgeleri sunmalıdır. Talep eden kişinin yazılı bir şekilde başvuruda bulunması şarttır, kişi, dava açmamışsa yargılama yapılacak mahkemeden, dava açılmışsa yargılamanın yapıldığı mahkemeden adli yardım talebinde bulunacaktır.

Talebi reddedilen kişi, ret kararının tebliğ edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde mahkemeye itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edilmesi halinde mahkeme, itirazın değerlendirilmesi için bir sonraki numaraya sahip daire, son numaralıysa birinci daire, o bölgede tek daire bulunuyorsa aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderecektir. Ancak talebinin kabulü halinde mahkemenin verdiği kabulü kesindir, itiraz edilemez. Yararlanan kişi adına baroca görevlendirilen vekilin ücreti, Hazineden ödenecektir ve bu davada, haksız çıkan yargılama giderleri ile avansları ödemekle yükümlü tutulacaktır. Taksitlerle ödeme elverişli görülürse yargılama giderleri en çok bir yıl içinde eşit taksitler halinde ödenmesine karar verebilecektir.

Vekillik hizmetinin alınmak şu nedenlerle önemlidir:
Dava açarken dava dilekçesinin kanuna ve usule uygun olarak hazırlanması,
Kanunda belirtilen boşanma nedenine dayalı olarak dava açılması,
Duruşmalara katılım,
Özellikle tanıklı duruşmalarda avukatın da duruşmada bulunarak tanığa sorular yöneltmesi,
Davanın esasını etkileyen beyanların tutanağa geçirilmesi,
Dosyada delillerin toplanması konusunda mahkemeden celbi talep edilen belgeler için talepte bulunma
gibi birçok hukuki bilgi ve teknik bilgilerle davanın takibi gerçekleştirilecektir.

Bütün bu nedenlerle boşanma davasında vekillik hizmeti almak, işin uzmanıyla birlikte çalışmak hukuki kayıplarınız adına pişmanlık duymamanızı sağlayacaktır. Herkes hakkını savunmalı ve hakkı ne ise mücadelesini en iyi şekilde yapmalıdır. Boşanma avukatı numarası için bizlere WhatsApp’tan ulaşabilirsiniz.

En İyi Boşanma Avukatı Ankara

Büromuzdaki boşanma davasına bakan avukatlar Ankara’da bulunup, Ankara'da en iyi boşanma avukatı arayan insana vekillik hizmeti vermekteyiz. Boşanma kararı alan, kendisine boşanma davası açılmış veya boşanmaya bağlı unsurlarda (velayet, nafaka, çocuk teslimi gibi konularda) hukuki problemleri olan müvekkilleri adına özverili olarak çalışmakta ve müvekkil menfaati önceliğinde hareket etmekteyiz.

Boşanma davaları her iki tarafın psikolojik durumunu da etkileyen ve sürekli gelişmeler yaşanan dosyalardır. Boşanma davaları sürekli takip gerektiren ve ilgilenilmesi gereken dosyalar olduğundan hukuki deneyim ile çalışkanlığı birleştirilerek müvekkil hizmeti sunulmaktadır. Boşanma avukatları merkezi olduğundan Kadıköy ve Üsküdar ilçesinde daha çok bulunabilir. Boşanma davası, eşlerin dava tarihinden geriye dönük olarak son 6 ay yaşadığı yerde görülecektir.

Çekişmeli boşanma davası açmayı düşünüyorlar ise her iki eş iki ayrı avukat ile anlaşmalıdır. Tüm yasal haklarınıza ilişkin mücadelede bulunacak, sizi dosyada temsil edecek ve sorumluluğunu bilerek titizlikle çalışmasını gerçekleştirecektir.

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara’da boşanma avukatı arayıp Ankaranda bulunan kişilere boşanma davası adına vekillik hizmeti vermekteyiz. Dava dilekçesinin hazırlanması, dilekçede hukuka uygun delillerin sunulması, duruşmalara katılım, mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık itiraz yoluna başvurma veya kararın kesinleştirmesine dair tüm işlemler başından sonuna kadar özen ve titizlikle yürütülecektir.

Boşanma davaları velayet, nafaka, tazminat gibi birçok konuyu barındırmış olduğundan tüm konulara hakim olmak, Yargıtay içtihatlarını bilmek çok önemlidir. Boşanma konusunda tecrübe etmiş, kendisini bu alanda geliştirmiş ve çalışmalarını yoğunlukla bu tür davalarda gerçekleştiren uzman boşanma avukatı aracılığıyla davalarınız yürütülmelidir.

En İyi Boşanma Avukatları Diye Bir Şey Var Mıdır?

Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

İş ahlakı çerçevesinde mesleğimizi icra etmekle sorumluluğumuz bulunmaktadır. Boşanmak için avukat tutarak vekillik hizmeti almak istediğiniz kişinin bilgisinden, tecrübesinden emin olmanız ve kendisine güvenmeniz dosyanızı teslim etmeniz adına yeterli bir nedendir. Bir boşanma avukatının yazısı eğer kendisinin böyle olduğunu iddia ediyor ise itimat etmeyiniz.

Boşanma davaları avukat ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen tarifeye göre her yıl belirlenmektedir. *2023’de de Avukatlık Asgari Ücret tarifesi yayınlanmıştır. Tarifede belirtilenden (9.200 TL) daha düşük bedel belirlenemez, vekil kararı vermeden önce ne kadar olduğu konusunda önceden bir boşanma avukat numarası aranarak bilgi alınması yine de mantıklı olabilir.

Devlet boşanma avukatı veriyor mu?

Aile avukatı danışma hizmetine başvurup Boşanma davası açmak isteyen ancak maddiyatı olmayan kişiler bulunduğu ilin barosundan vekil tayin edilmesi talebinde bulunabilir. Tam olarak adı adli yardım yoluyla boşanma olarak geçmektedir. Adli yardım yoluyla boşanma için bulundukları ilin barosundan ne tür belgelerin gerektiği öğrenilebilir.

Boşanma avukatı nasıl bulunur?

Belli bir alan haricinde dava alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası almayı tercih etmesi ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtması halinde boşanma avukatı Ankara davaları için bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takibi yapılır. Boşanma avukatı iletişim adresi sayfanın son kısmında bulunmaktadır.

Boşanma davası için avukata gerek var mı, şart mı?

Boşanma davası, dilekçeler ve duruşmalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardandır. Boşanma dilekçesinin yanlış ya da eksik yazımı, duruşmaya girilmemesi, dosyanın takip edilmemesi nedenleriyle geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilmektedir. Boşanma konusunda uzman bir vekille yürütmek hukuki kaybın olmaması adına daha doğru olacaktır.

Aile avukatı nedir?

Boşanma avukatı olarak da bilinen ve bu konuda uzmanlaşan; velayet, nafaka, tazminat konularında tecrübe sahibi olan avukattır. Diğer bir anlamda da bir ailenin tüm hukuki işlemlerini yürüten vekil anlamına gelir.

Aile hukuku neyi düzenler?

Evlilik, boşanma, nişanlanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi evliliğin kuruluşu ve sona erişi ile ilgili olan tüm aşamaları içeren bir düzenlemedir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Tarafların mutabık kaldığı protokol ve anlaşmalı olarak boşanma talepli dava dilekçesi hazırlanmalı. Avukata çıkarılan vekaletname eklenerek (avukat yoksa tarafların kimlik fotokopisi) adliyenin tevzi bürosuna bu belgelerle başvurarak dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanmadan daha kısa sürede sona eren dava türü olup, yaklaşık 1 hafta ile 1 ay arasında sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar?

Tarafların hazırlamış olduğu protokol maddelerinin üzerinden geçerek, her bir madde sonrasında iki tarafa da mutabık olup olmadığını soracaktır.

Boşanma davası dilekçesi 2023 ücreti ne kadar, kaç para?

Avukat sadece dilekçe hazırlama nedeniyle ücret alabilir. Ancak bu bedel asgari ücretin altında olamaz. 2023’de yayınlanan tarifeye göre bir dilekçe hazırlamanın ücreti 1.030 TL’dir. Anlaşmalı veya çekişmelide bu bedel aynıdır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

Davanın iş yoğunluğu, masrafı, konusu gibi nedenler dava ücreti etkilemekte olup, sabit ücreti yoktur. Avukat asgari ücreti ne kadar? Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl tarife yayılanmaktadır. *2023’deki tarifeye göre, boşanma davalarındaki asgari ücret 9.200 TL’dir.

Avukat danışma ücreti ne kadar?

Avukat asgari ücret tarifesine göre danışma ücreti ilk 1 saat 1200 TL, 2 saat 1.900 TL, 3 saat 2.600 TL'dir. Çağrı üzerine gidilen yerde yapılan görüşme 1 saate kadar 2.500 TL’dir.

Avukat parası (vekalet ücreti) ne kadar 2023?

Dosyanın iş yükü, davanın görüleceği il ya da ilçe, dava konusu vekalet ücretini etkilemektedir. TBB’deki asgari ücret altında olmamak kaydıyla ücret belirlenecektir.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

Dilekçenin hazırlanması, davanın açılması, dosya takibi, duruşmalara katılım gibi müvekkil menfaati öncelikli vekillik hizmeti gerçekleştirir.

Boşanma avukatı nedir?

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya talebi konularında uzmanlaşan ve çalışmalarını bu konuda yoğunlaştıran avukattır.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, nasıl açılır?

Kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak, dava dilekçesi (anlaşmalı ise protokol) hazırlanmalı. Dilekçe ekine deliller eklenmelidir. Belgeler hazırlandıktan sonra dava açma işlemi için bulunduğunuz adliyenin tevzi bürosuna başvurabilirsiniz.

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Adliyenin tevzi bürosundan gerçekleşir. Davaya ilişkin belgeler hazırlandıktan sonra, bu büroda ilgili işlemler yerine getirilecektir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Dava açarken harç ve masraflar davacı tarafından yatırılacaktır. Mahkeme davacının davayı kazanması halinde, yargılama giderlerinin davalı tarafından ödenmesine karar verilecektir.

Boşanma hukuku nedir?

Boşanma davasının türleri, sebepleri ve bağlı olduğu konular kapsamında ele alan hukuk dalıdır.

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olup; evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik), zina (aldatma), akıl hastalığı, terk, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme.

Boşanmak için ne kadar para lazım 2023?

Dava açma masrafları ve yatırılması gereken harçlar davanın konusuna ve taleplerine göre değişmektedir. Bu nedenle kesin ve net bir ücret söylenemeyeceğinden detayları avukatınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

En uzun boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları en uzun süren davalardandır. Yaklaşık 1-1,5 sene sürmekte olup, istinafa gitmesi halinde bu süre 2-2,5 seneye kadar uzamaktadır.

Hangi durumlarda boşanma davası açılır?

Taraflardan biri veya her ikisi açısından evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi halinde kanunda belirtilen sebeplerden birini dayanılarak dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi?

Bitmez. Ön inceleme duruşması, tahkikat ve sözlü tahkikat (karar) aşamaları olduğundan en az 3 celse sürmektedir.

Boşanma avukatına Ankara'da nasıl ulaşabilirim?

Ankara boşanma avukatına ulaşmak için iletişim bilgileri isim ve soyad arama yöntemi ile Ankara Baro Levhası’ndan edinilebilir. Ancak uzmanlaşma olmadığı için Ankara'da boşanma avukatlarının kimler olduğunu ve nasıl çalıştıklarını araştırmak gerekir.

Boşanma avukatı seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Boşanma avukatının faaliyet alanı bakımından aile mahkemesi davalarında tecrübe edinmiş olması önemlidir. Avukatın seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus budur. Ayrıca avukat seçimi bağımsız olarak baskı olmaksızın dikkatlice yapılmalıdır. 

Ankara Boşanma Avukatı Seçimi

Boşanma avukatı diğer çoğu avukatlık faaliyetinden farklıdır. Çünkü evlilik ve boşanma, diğer hukuki ilişkilerden, örneğin ticari sözleşmelerden çok farklıdır. Bir avukatın mesleki tecrübesi, kalitesi ve hukuk bilgisinin önemi her hukuk alanında aynı önemde olsa da, aile avukatında tarafların zarara uğramaması için başlıca özellikler aranır.

Boşanma avukatı tüm diğer özellikler ile birlikte dürüst, profesyonel, ulaşılabilir, soğukkanlı ve güvenilir olmalıdır.

Boşanma, kişinin hayatındaki en önemli, bir, belki iki kere yaşanabilecek olaylardandır. Aynı zamanda boşanma avukatı miras hukuku, ceza hukuku alanlarına da hakim olmalıdır.

2023 yılında Türkiye’de 174.085 boşanma gerçekleşmiş, 165.937 çocuğun velayeti karara bağlanmıştır. Aile birliğinin düzeni içerisinde yaşamaktayken 2023 yılında velayeti karara bağlanan çocukların %76’sı anneleri ile yaşamaya, %24’ü babalarıyla yaşamaya başlamıştır. Dolayısıyla sadece 2023 yılı içerisinde 514.107 kişinin hayatı boşanma sebebiyle tamamıyla değişmiştir.

Ankara Boşanma Avukatı

Avukat Gözde Güzin Erol Hukuk Bürosu, Ankara boşanma avukatı olarak müvekkilerinin tüm haklarını en doğru şekilde savunurken, boşanma davası devam ettiği süre boyunca sadece hukuksal değil aynı zamanda sürecin verdiği psikolojik zorluklar konusunda en doğru ve güvenilir danışmanlık hizmetini vermeyi ilke edinmiştir.

Evlilikte verilen mücadele, eşler arasındaki tartışmalar ve müzakereler ardından boşanma kararına varan süreç kişiyi yorar. Akabinde gündeme gelecek hukuki ve finansal meseleler ile ilgili çıkabilecek zorlukların göğüslenebilmesi için en iyi Ankara boşanma avukatı ile yola çıkılması hayati bir meseledir.

Müvekkilin duymak istediğini değil, hukuki değerlendirmesini tüm doğruluğuyla aktaracak dürüstlükte, her zaman nazik ve saygılı olacak profesyonellikte, telefonlara veya eposta mesajlarına her zaman cevap verecek ulaşılabilirlikte, boşanma süreci boyunca yaşanabilecek gergin olaylar karşısında atik davranabilecek kadar hazırcevap, sakin, soğukkanlı ve her anlamda güvenilebilecek iyi bir Ankara boşanma avukatı ile insan hayatında en önemli olaylarından biri olan boşanma çok daha yumuşak bir geçişle atlatılabilir.

Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

Boşanmada en önemli kararlardan biri de iyi bir avukat seçmektir. Genel anlamda birçok avukat boşanma avukatlığı yapmakta ise de özellikle boşanmalarda, çocuk var ise velayet konusunda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak önemlidir. Ayrıca boşanma kapsamında eşler cezai yaptırıma tabi eylemlere girişebilmektedir. Bu sebeple Ankara boşanma avukatı ceza hukukunda da kuvvetli olmalıdır.

Boşanma avukatı ararken reklamlara, "ünlülerin Ankara boşanma avukatı", "ünlülerin avukatı", “en iyi avukat”, "en iyi avukatlar listesi" veya “yılın en iyi avukatı” gibi ibareler cazip gelebilir. Her ne kadar bu tip reklamlar etkileyici görünse de, Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Meslek Kuralları’na göre reklam yapmak avukatlık mesleğinin saygınlığını azalttığı için yasak olup, bu yasağa uymayan bir avukatın etik değerlerinin ne derece iyi olduğu tartışmalıdır.

Boşanmada uzman avukat Ankara

Türkiye’de hukukta ve avukatlıkta uzmanlaşma yoktur. Türkiye'nin en iyi avukatları her konuda dava alabilir; ancak kendileri hukuk alanlarını belirleyerek özellikle belirledikleri hukuk alanlarında ağırlıklı olarak çalışmaları dava tecrübelerini, o konudaki hukuki bilgileri ve güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlar. Dolayısıyla diğer avukatlardan ziyade Ankara boşanma avukatının dava tecrübesi ve özellikle boşanma, velayet, mal rejimi gibi konularda daha uzman olduğu söylenebilir. Özellikle çocuklara ilişkin bir dava konusu var ise, daha önce çocuk velayet davası tecrübesi olan bir avukatla çalışmak tercih sebebi olabilir.

İşte, boşanma hem velayet, hem de nafaka gibi mali meselelerle ilgili olduğundan, Ankara boşanma avukatı boşanma ile birlikte bu konulara da hakim olmalıdır.

Yabancı unsurlu evliliklerde incelenmesi gereken meseleler daha çoktur:

Yabancı eşle evliliklerde hangi hukuk evliliğe uygulanır,
Milletlerarası boşanma davalarında hangi ülkede dava açılabilir,
Uluslararası boşanma davası kapsamında hangi ülkenin mahkemeleri yetkilidir,
Ortak çocuğun velayeti hangi hukuka göre verilir,
Nafaka hangi hukuka göre belirlenir

gibi bir çok mesele, uluslararası Ankara boşanma avukatı tarafından dikkatle gözetilir. Türkiye içerisinde bir boşanma ile yabancılık unsuru içeren boşanma arasında usul ve uygulanacak hukuk bakımından oldukça çok fark vardır. Yabancı ülkeye çocuk kaçırma, nafakanın ödenmemesi halinde yabancı ülkede alacağın tahsili, yabancı ülkede bulunan varlıkların mal rejiminin tasfiyesine konu edilebilmesi gibi hususlarda da lokal avukatlardan ziyade uluslararası boşanmalar alanında tecrübesi ve bilgisi olan, yabancı dile hakim avukatlar ile birlikte dava sürecini yönetmek tercih edilebilir.

Boşanmada sulh ve aile arabuluculuğu

Arabuluculuk tarafların hukuki meseleyi kendi ürettikleri çözümler ile halletmelerine olanak verir. Bu durumda boşanma davası gibi zorlu bir sürece doğrudan girmek yerine öncelikle aile arabuluculuğunda konuyu çözüme kavuşturmak mümkündür. Aile boşanma avukatları sulh ve boşanma arabuluculuğu gibi müesseseleri en verimli şekilde tamamlamak için çaba sarf ederek müvekkillerin faydasına davranır. 2022 yılı sonuna kadar, bir takım boşanma davalarından önce aile arabuluculuğuna başvurmanın dava şartı olarak zorunlu hale gelmesi beklenmektedir. Buna göre boşanma arabuluculuğu müessesinden fayda görmek mümkün olacaktır. Ankara boşanma avukatı, sulh ile meseleyi çözebilen, çözülmeyen hallerde ise dava aşamasına tam teşekkül geçebilecek avukattır.

Boşanma avukatının verdiği tavsiyeler, Ankara boşanma avukatı tavsiyesi

Ankara boşanma avukatı müvekkilini haklarına ilişkin bilgilendirir, ne yapılması ve ne yapılmaması yönünde etraflıca tavsiyede bulunur. Boşanma avukatı, müvekkilin seçeneklerinin neler olduğu, boşanma davası ve sonrasında nelerle karşılaşabileceklerini, riskleri tam olarak açıklar ve müvekkilinin kararlarını tüm seçeneklerin bilincinde olarak almasını sağlar. Ayrıca bu şekilde müvekkil hata yapmaktan daha uzak durur. Küçük bir hata, bir kişinin ömrü boyunca karşılık bulacağı sonuçlara ulaşabilir.

Örneğin boşanma davasında elde son derece haklı sebepler varken, müvekkilin bir söylemi, bir beyanı ile tüm yaşadığı haksızlıkları aklanır ve sadece bir olay bazında müvekkilin tüm kusuru üstlenmesi söz konusu olabilir. Boşanma avukatıyla istişare edilmeden atılan adımlar, gerçekleştirilen eylemler ve söylemler, boşanma davası sırasında müvekkili sıkıntıya sokabilir. 

Bununla birlikte, tecrübeli vekil boşanma davalarında hangi delillerin hakim tarafından ne şekilde takdir edileceklerini, hangi boşanma sebebinin hangi deliller ile ispatlanması gerektiğini iyi bir şekilde tespit edebilir.

Bu durumun birçok örneği vardır: Aldatma sebebiyle açılan bir boşanma davasında, gizli çekilen bir görüntü veya gizli bir fotoğraf hukuka uygun deliller arasında yer almayabilir ve bu da davada iddianın ispattan aciz kalmasına sebep verebilir. Benzer şekilde, dava sürecinde bazı hallerde ceza suç duyuruları veya şikayetller yapılması gerekiyorsa ve bu ceza davası süreci boşanma davası ile birlikte takip edilmiyorsa, boşanma davasında aleyhe durumlar ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda avukatlar dava sürecinde sürelere ilişkin sıkı takip gerçekleştirir. Bazı süreler kesin sürelerdir; o süre içerisinde hukuki işlem yapılmaması halinde, işlem hiç yapılmamış sayılabilir.   

Boşanma Avukatı Ankara - Boşanma avukatının ulaşılabilirliği ve iletişim

Boşanma avukatının her daim ulaşılabilir ve danışılabilir müsaitlikte olması, bazı durumlara anında müdahalede ve pahalı hataların önlenmesinde önemlidir. Avukat müvekkiline hangi durumlarda yanlış olduğunu söyleyebilecek dürüstlükte olmalıdır. Açık ve yalın bir iletişim ile elde edilmesi arzulanan sonuçlara çok daha kısa yoldan ulaşılabilir. Dolayısıyla Ankara boşanma avukatı iletişim konusunda hassasiyet göstermelidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat gibi hususlarda anlaşarak bir protokol hazırlaması ve bu protokolün mahkemece kabul edilmesi talep edilir. Böylelikle mahkemede yıllarca sürebilecek bir süreçte varılacak çözüm ve sonuç, taraflar arasında varılacak mutabakat ile tek celsede boşanma gerçekleştirilebilir. Ne de olsa, eşler, hayatlarının geri kalanında uygulayacakları nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat gibi meseleleri hak kaybına uğramadan belirlerler. Böylelikle, eşlerin iradi olarak kendilerinin belirlediği şartlar ile hayatlarına devam etmeleri daha kolaydır.

Ancak bu noktada anlaşmalı Ankara boşanma avukatı müdahalesi son derece önemlidir. Nitekim tarafların kendi aralarında hazırlayabileceği bir protokolün hak kaybına uğratması veya ileriki dönemlerde karışıklığa veya belirsizliğe yol açıp yeni bir dava konusu haline gelmesi anlaşmalı Ankara boşanma avukatı tarafından hazırlanacak bir protokol ile önlenebilir. Örneğin bir anlaşmalı boşanma protokolünde gelecek yıllar bakımından nafakaya nasıl bir faiz uygulanacağı belirlenmemiş ise, ileriki yıllarda nafakanın yeniden belirlenmesi için dava açmak zaruri olacaktır. Uzman bir anlaşmalı Ankara boşanma avukatının hazırlayacağı protokolde buna benzer birçok özel ve teknik mesele dikkatlice irdelenecektir.  

Çekişmeli Boşanma Avukatı Nedir?

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin birinin boşanmak istememesi veya boşanmanın şartları konusunda anlaşamamaları nedeniyle hâkimin anlaşılmayan hususlarda karar vermesi talebiyle açılan dava türüdür. Bu davalarda taraflar iddia ve taleplerini delilleri ile birlikte hâkime sunarlar. Aile mahkemesi hakimlerinin takdir yetkisi oldukça geniş olduğundan, hâkimin iddia ve taleplere ilişkin kanaat oluşturmasına yardımcı olmak elzemdir. Hangi taraf hukuki argümanlarına kanun, emsal kararlar ve deliller ile mesnet oluşturabilir ise, genellikle mahkemece o taraf lehine boşanma hükmü verilir.

Örneğin zina sebebiyle açılan davada özel boşanma sebepleri ile ilgili kanun maddelerine dayanılmalı, cinsel birlikteliğin meydana geldiğine yönelik ispat araçları kullanılmalı, kanuna aykırı deliller ile ilgili olarak itiraz edilmeli, emsal Yargıtay kararlarından faydalanılarak hâkim zinanın varlığı hususunda hakimde kanaat oluşturulmalıdır. Aksi halde, davanın reddi söz konusu olabilir. Benzer şekilde, nafaka miktarının tespit edilmesine yardımcı olabilmek için ekonomik durumu gösterir belgeler sunulmalı ve adil, hakkaniyetli bir nafaka miktarının belirlenmesi sağlanmalıdır.

Boşanma Davasında Hukuka Uygun Deliller

Boşanma davasında avukatın en önemli görevi hukuka uygun delilleri dava dosyasına sunmak ve hukuka aykırı delillere karşı itirazda bulunarak yargılamaya dahil olmaktır. Deliller, takdir yetkisi oldukça geniş olan aile mahkemesi hakiminin dava hakkında kanaatinin oluşması için en önemli araçlardır. Hukuka uygun olmayan deliller sunulması halinde hâkimin uygunsuz deliller nezdinde hüküm vermesi hukuken mümkün değildir. Mahkeme kararlarının hüküm ve gerekçe kısmında kararın hangi gerekçelere, delillere göre alındığı belirtilmelidir. Bu sebeple hukuka uygun olmayan deliller mesnet alınarak hüküm kurulması hukuken mümkün olmayıp, bu şekilde alınan kararlar üst mahkemeler olan Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay tarafından bozulmaktadır. 

Bazı hallerde hukuka aykırı delillere karşı başkaca işlemler de yapılması gerekir. Örneğin yalan şahitlik yapan bir tanık aleyhinde suç duyurusunda bulunmak ve bu suç duyurusunun takibini gerçekleştirmek önemlidir. Bu çerçevede avukatın rolü büyüktür. WhatsApp yazışmalarının mahkemede delil olup olmayacağı, geçmiş WhatsApp konuşmalarının dava dosyasına delil olarak sunulması, sosyal medya paylaşımlarının delil vasfı, izinsiz ses kaydı ve yazışmaların delil olması, Telegram mesajlarının delil olması gibi değerlendirmeler boşanma davalarında tecrübeli bir avukat tarafından yapılabilir.

Ankara’da Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

Ankara Barosu’na bağlı tüm avukatların iletişim bilgileri Ankara Baro Levhası’ndadır. Ankara boşanma avukatları iletişim bilgileri Ankara Baro Levhası’ndan bulunabilir. Ancak burada hangi hukuk bürosunun, hangi alanda aktif faaliyet gösterdiğini anlamak güçtür. Tanıdıklar vasıtasıyla veya internetten araştırarak birkaç avukat ile toplantı düzenleyerek birebir görüşmek ve bilgi almak en sağlıklı iletişim olacaktır. Böylelikle müvekkil kendine en uygun vekil ile çalışma imkanını yakalar.

Ankara boşanma avukatı müvekkiliyle en iyi empati kurabilen, boşanma hukukunu anlayan, müvekkilinin veya diğer tarafın özel hayatına karışmayan, müvekkilinin verdiği bilgileri sır olarak saklayan, iyi bir strateji oluşturabilen, dürüst, sürekli ve açık iletişim kurabilen avukattır. Boşanma Avukatı Ankara il sınırları içerisinde aramanız durumunda Baro Levhası'ndan ulaşabilirsiniz. Ankara boşanma avukatı Ankara il sınırları içerisinde bulunan avukatların websiteleri aracılığıyla bulunabilir. Ankara'da en iyi avukatlar genellikle gelişen teknolojiyi ve güncellemeleri takip eder, bilgi içerikli makaleler yayınlayarak farkındalık oluşturmaya çalışır.

Ankara Boşanma Avukatları Çalışma Alanları

Ankara boşanma avukatı Türkiye’nin her yerindeki davalara katılabilir. Aynı şekilde, Ankara içerisinde tüm avukatlar, tüm adliyelerdeki davalara bakabilir. Bununla birlikte, Ankara anlaşmalı boşanma avukatları genellikle az iş yoğunluğu olan mahkemelerin bulunduğu adliyelerde anlaşmalı boşanma davasını açmayı tercih ederler. Nitekim bu şekilde anlaşmalı boşanma hızlıca neticelendirilebilir.

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Akyurt, Altındağ Boşanma Avukatı, Ayaş Boşanma Avukatı, Balâ Boşanma Avukatı, Beypazarı Boşanma Avukatı, Çamlıdere Boşanma Avukatı, Çankaya Boşanma Avukatı, Çubuk Boşanma Avukatı, Elmadağ Boşanma Avukatı, Etimesgut Boşanma Avukatı, Evren Boşanma Avukatı, Gölbaşı Boşanma Avukatı, Güdül Boşanma Avukatı, Haymana Boşanma Avukatı, Kahramankazan Boşanma Avukatı, Kalecik Boşanma Avukatı, Keçiören Boşanma Avukatı, Kızılcahamam Boşanma Avukatı, Mamak Boşanma Avukatı, Nallıhan Boşanma Avukatı, Polatlı Boşanma Avukatı, Pursaklar Boşanma Avukatı, Sincan Boşanma Avukatı, Şereflikoçhisar Boşanma Avukatı ve Yenimahalle Boşanma Avukatı gibi tüm ilçeler bakımından Ankara’da iyi bir avukat Ankara’ın her yerindeki davalara bakabilir. 

Bununla birlikte Türkiye’deki tüm avukatlar Türkiye’nin her ilinde görülen tüm davalara bakabilir. Nitekim avukatlar bağlı oldukları baro ile faaliyet alanlarını sınırlandırmazlar. Önemli olan diğer şehirlerde görülen boşanma süreçlerine avukatın dahil olabilecek çalışma alanının bulunmasıdır.  

Boşanma Avukatı Ücretleri 2023 Yılında Ne Kadar?

"Boşanma avukatı ücreti ne kadar?" en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Boşanma davası avukatlık ücreti diğer her konuda olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği ve yerel baroların düzenlemesi ile belirlenir. Avukat boşanma ücreti olarak en az Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı 2022 - 2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre avukatlık ücreti almak zorundadır. Bu ücret tarifesinin altına düşülmesi yasaktır. Ayrıca davanın görüleceği şehre göre yerel baroların yayınladığı ayrı ücret tarifeleri bulunmaktadır. Genellikle boşanma avukatları hem TBB’nin hem de yerel baroların ücret tarifesini göz önünde bulundurarak ücret belirlemektedir. Türkiye Barolar Birliği’nin Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 2023 yılında boşanma davasının asgari avukatlık ücreti 9.200 TL tutarındadır; KDV dahil ücret 9.936 TL'dir. Ankara Barosu’nun 2023 Ücret Tarifesi’ne göre anlaşmalı boşanma davaları 26.000 TL, çekişmeli boşanma davaları 35.000 TL üzerinden ücretlendirilebilir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri olması halinde dava değerinin en az %15’i oranında avukatlık ücreti ödenmesi tavsiye edilir.

Bu ücretler asgari sınırın altında kalmamak üzere avukat ile müvekkil arasında özel olarak her dosyaya harcanacak emeğin ve zamanın değerlendirilmesi ile belirlenir. Bununla birlikte boşanma davası maliyetinin hesabında dava harç ve giderleri ile vergiler de hesaplanmalıdır.

Boşanma Davası Harç ve Masrafları

Boşanma davası harçları genellikle maktu (sabit) harçlardır. Her yıl değişkenlik göstermekle birlikte 2023 yılı harçlarına göre boşanma davasının mahkemeye dosyalanması için harç, avans ve masraflar için yaklaşık 1.000 TL ödenmesi gerekmektedir. Bu harç boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet talepleri için geçerlidir.

Bununla birlikte yargılama sırasında tanık ücreti, tebligat gideri, bilirkişi ücreti gibi masraflar da doğabilir. Ayrıca boşanma davasında ziynet eşyası alacağı talebi olması halinde nispi harçlar geçerli olur. Nispi harçlar her davanın değerine göre değişkenlik gösterir. Nispi harç söz konusu olduğunda dava değerinin %11,38’inin ¼’ü davanın açılmasıyla ödenir, geriye kalan ¾ karar ile birlikte ödenir.

Boşanma İçin Devlet Avukat Veriyor Mu?

Boşanma avukatı ücretini karşılamakta zorluk çekecek olanlara ve ödeme gücü olmayan kişilere Ankara Barosu Adli Yardım kapsamında avukat tayin etmektedir. Ankara Boşanma Avukatı arayanlar için ise; Boşanma avukatının ücretini Ankara Barosu üstlenmektedir. Hiçbir ücret ödemeksizin ücretsiz Ankara boşanma avukatı desteği alabilmek için bazı şartlar gereklidir. Öncelikle muhtardan alınacak fakirlik belgesi, ikametgah, nüfus cüzdan fotokopisi ve dava için gerekli olan diğer belgeler gerekecektir. Adli yardım talepli boşanma davası sonradan Baro'nun atayacağı avukat ile takip edilebilir. Bununla ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru formları Boşanma Avukatı Ücreti makalemizden veya Ankara Barosu'ndan öğrenilebilir.  

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası hangi sebeple açıldığına bağlı olarak farklı sürelerde sonuçlanır. Evi terk gibi özel sebeplerle açılan boşanma davalarının, şiddetli geçimsizlik sebebi ile açılan çekişmeli boşanma davalarının ve anlaşmalı boşanma davalarının süreleri değişkenlik gösterir. Sürelerde etkili olan diğer bir husus kararın kesinleşmesine kadar tarafların itiraz edip etmeyeceğidir. İlk derece mahkemelerinde anlaşmalı boşanmalar yaklaşık 1 ay sürerken, çekişmeli boşanmaların senelerce uzayabildiği bir gerçektir. 

Boşanma Davasında En İyi Boşanma Avukatı ile Çalışmazsak Süreç/Dava Uzar mı?

Boşanma davasında avukatın en iyi şekilde yapabileceği mesele esasen davanın ve boşanma sürecinin en kısa şekilde istenilen sonuca ulaştırılması olacaktır. Ankara’da boşanma davaları sebebiyle mahkemelerin nüfusa istinaden yükü hayli fazladır. Bu sebeple bir boşanma davasında duruşmalar neredeyse 6 ayda bir görülebilmektedir. Bazı zamanlarda duruşmaya bazı evrakların yetişmemesi, hakimin izinli olması, karşı tarafa tebligatın yapılmaması ve dolayısıyla süre istemesi gibi nedenler ile duruşmaların çok bir işlem yapmaksızın bir sonraki celseye kalması mümkün olmaktadır. Bu şekilde, herhangi bir eksiklik nedeniyle duruşmanın 6 ay ertelenmesine karar verilebilir.

Ankara boşanma avukatı süreci hızlandırmak için erteleme aksine her duruşmaya tüm gereklilikleri ile önceden hazırlanarak girer. Böylelikle vekil, hem sancılı boşanma sürecinin kısalmasına katkıda bulunur, hem de öngörülü davranarak hata veya eksiklikleri önleyebileceği için muhtemel istinaf veya temyiz süreçlerini de kolaylaştırır. Aksi halde, hukuki hak ve süre kaybı yaşanacaktır. Süre kaybı oldukça da boşanma masrafları artacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki yanlış dava açan avukatın sorumluluğu ispatı zor ve başvurulması oldukça zahmetli bir süreçtir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Boşanma davaları eşlerin kendilerinin yürütebileceği davalardan olup bir Ankara boşanma avukatı tutmak tabi ki zorunlu değildir. Ancak eşlerin davayı bizzat yürüttüğü dosyalarda bazı zamanlar haklıyken haksız duruma düştükleri gözlemlenir. Boşanma avukatı olmaksızın özellikle de Ankara gibi büyük şehirlerde dava yürütmek hem süre, hem hak kaybına yol açabilir. Boşanma avukatı Ankara'da 6 ayda bir görülen duruşmaları erkene çekebilir, yapılması gereken işlemleri gecikmeksizin yapar, TMK hükümleri ve usul kurallarını birebir yerine getirir. 

Boşanma Avukatının Bakabileceği Davalar

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma, velayet, nafaka, tazminat davaları gibi aile mahkemelerinezdinde görülen tüm davalara aile hukuku kapsamındadır. Aile hukuku avukatı, genel söylemle Ankara boşanma avukatı, aktif olarak aşağıdaki davalara ilişkin faaliyetlerini yürütür:

Anlaşmalı Boşanma Davası
Çekişmeli Boşanma Davası
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması nedeniyle Boşanma Davası (Şiddetli Geçimsizlik)
Terk sebebiyle Boşanma Davası
Zina sebebiyle Boşanma Davası
Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış nedeniyle Boşanma Davası
Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme nedeniyle Boşanma Davası
Akıl Hastalığı sebebiyle Boşanma Davası
Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası
Nafaka Davası
Nafaka Artırım Davası
Nafakanın İndirilmesi veya Kaldırılması Davası
Çocuk Velayet Davası
Boşanmada Mal Paylaşımı ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası
Nişan Bozma ile ilgili Davalar
Ziynet Alacağı Davası
Mehir Alacağı Davası
İddet Müddeti Kaldırılması Davası
Evlat Edinme Davası
Çocuk Kaçırma Davası
Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi
Aile Konutu Şerhi Konulması Davası
Aile Konutunun Tahsis Edilmesi Davası

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatları Hizmetleri

Anlaşmalı olarak gerçekleştirilecek boşanmaların bazı şartları bulunmakla beraber, dava süreci çekişmeli davalara kıyasla daha kısa ve basittir. Anlaşmalı boşanma şartlarına değinecek olursak: 

nikah tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olması
eşlerin boşanma hususunda anlaşmış olması
eşlerin boşanma protokolünü imzalaması ve
duruşmada eşlerin hakim huzuruna çıkması gerekmektedir.
Anlaşmalı boşanmalar genellikle 2 ay civarında sürmektedir. Anlaşmalı Ankara boşanma avukatı Ankara’da en az iş yoğunluğu olan adliyede dava açarak anlaşmalı boşanma sürecinin hızlıca sona ermesini sağlayabilir.

Ankara Çekişmeli Boşanma Avukatları Hizmetleri

Çekişmeli olarak gerçekleştirilecek boşanmalarda ihtilaf konusu meseleler genellikle velayet, nafaka miktarı ve boşanmaya bağlı olarak verilecek maddi ve manevi tazminatlar olacaktır. Davanın doğru bir biçimde sürdürülmesi önemlidir. Bazı durumlarda boşanmanın kesinleşmesi 10 yılı dahi bulabilmektedir. Delillerin sunulması, toplanması ve hukuki argümanların doğru bir biçimde takdimi, karşı taraf argümanlarına doğru ve zamanında cevap sunma, tanıkların dinletilmesi sırasında tanıklara isabetli soruların sorulması, dilekçelerin emsal Yargıtay kararları ışığında uygulanacak hükümlerin doğru bir biçimde analiz edilmesiyle birlikte hazırlanması gibi bir çok titizlik gerektiren iş, uzman boşanma avukatları tarafından yerine getirilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası kanunda sayılan genel veya özel boşanma sebeplerinden birine dayanmak suretiyle açılabilir. Bu noktada, hangi boşanma sebebine dayanılması gerektiğini değerlendirmek uzmanlık gerektiren bir meseledir. Nitekim hak kayıplarına yol açmak, daha sonra düzeltilemeyecek işlemler yapmak tarafların zararına olacaktır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası avukatı

Bu davanın açılabilmesi için genel sebeplere dayanılır, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hususunda ve bu nedenle evliliğin bitmesi gerektiğine yönelik hâkim nezdinde kanaat uyandırmak gerekir. Özellikle mücadele gerektiren husus, evliliğin hangi eş tarafından çekilmez hale getirildiğinin tespitidir.

Terk nedeniyle boşanma davası avukatı

Bu davanın açılabilmesi için eşin evi terk etmiş olması veya diğer eşin evi terk etmeye zorlamış olması gerekir. Bir eşi eve almamak, örneğin anahtar kilidini değiştirmek suretiyle eve girişini engellemek, anahtar kilidini değiştiren eşin terk ettiği anlamına gelir. Dolayısıyla terk nedeniyle boşanma ile kast edilen fiilen terk etme veya terk etmeye zorlama şeklinde kabul edilir. Özel boşanma sebeplerinden olan terk, özel bir takım usul kurallarının izlenmesini gerektirir. Nitekim öncelikle terk eden veya terk etmiş sayılan eşe ihtarname göndererek eve geri çağırmak, davet etmek, geri dön davetine uymayan eşe karşı yargılama sürecini ilerletmek gerekir.

Zina nedeniyle boşanma davası avukatı

Zina sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden birinin başka biriyle cinsel ilişkisini ispat gerekir. Zinanın şartı ve aldatmadan farkı cinsel münasebettir. Cinsel ilişki ispat edilemezse zina davası reddedilir. Öpüşmeyle safhasında kalan aldatma zinadan farklıdır. O halde şiddetli geçimsizlikten boşanılır.

Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası avukatı

Eşlerden biri, diğerine karşı kötü muamelede bulunuyor, onurunu kıracak ağır hak ihlallerinde bulunuyor veya hayatına kastedecek davranışlar sergiliyor ise, karşı taraf bu özel sebebe dayanarak dava açabilir ve boşanma kararı verilmesini talep edebilir. Bu gibi özel sebepli boşanma davalarında karşı tarafın alacağı nafaka ve maddi tazminat ile manevi tazminat tutarları farklılık gösterir. Bu sebeple özel nedenli boşanmaların kazanılması güç ancak dava neticesi bakımından son derece önem arz etmektedir. 

Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası avukatı

Türk Medeni Kanunu özünde evliliği korumaya yönelik düzenlemeler içerir. Nitekim aile birliğinin bozulması topluma zarar verecek bir husustur. Toplum sağlıklı aile birliklerinden oluştuğu sürece daha sağlıklı olacaktır. Öte yandan her ne kadar Türk Medeni Kanunu evliliğin bitmesini eşlerin keyfiyetine bırakmamış ise de, eşlerin utanç duyacakları evlilikleri sürdürmesini hukuki olarak zorunlu kılmaktan uzaktır. Dolayısıyla eşinin suç işlemesinden veya haysiyetsiz hayat sürmesinden utanç duyan bir kişi, bu sebeple boşanma talebinde bulunabilir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası avukatı

Akıl hastalığı, boşanmaya geçerli bir sebep olan tek hastalıktır. Akıl hastalığı dışındaki diğer tüm hastalıklar kanunen eşlerin birbirlerine olan yükümlülükleri çerçevesinde destek olunması gereken meseleler olarak kabul edilir. Ancak akıl hastalığı, diğer eş açısından eziyet haline gelebileceğinden, özel bir boşanma sebebi olarak kanunda yer almıştır.

Boşanmada Tazminat Davası Avukatlık Hizmetleri

Ankara boşanma avukatları tarafından özellikle takip edilen davalardan biri olan tazminat talepli davalar, aile mahkemelerinin görev kapsamında olup, Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi kapsamında evliliğin sürmesinden beklenen menfaati kaybeden tarafça talep edilebilir. Genellikle tazminatlar tarafların ekonomik ve sosyal durumuna göre tespit edilir. 2023 yılında 3.000.000 TL tutarlı tazminata hükmedildiği, Yargıtay’ın bu rakamda indirim yaparak 2.000.000 TL tutarına indirdiği görülmüştür. Dolayısıyla tazminatların önemi büyüktür. İspat aracı ve kanunda aranılan şartların sağlandığını delillerle desteklemek en iyi Ankara boşanma avukatı için hayati önemi olan bir görevdir. Özellikle kusur belirlemesinin bu davalarda çok titiz çalışılması gerekmektedir. Nitekim ancak kusursuz taraf ve/veya az kusurlu taraf tazminata kazanabilir.

Ankara Nafaka Avukatı Hizmetleri

Boşanmada nafaka, nafakanın azaltılması, artırılması ve kaldırılması davaları avukatların titizlikle takip etmesi gereken davalardandır. Nafaka boşanmanın hayat boyu eşler üzerinde kalacak mali sonuçlarından biridir. Tedbir nafakası özellikle uzun sürecek çekişmeli davalarda önem kazanır. Bununla birlikte eşlerin kendileri için alacakları yoksulluk nafakası hayatlarının geriye kalanında onlara ödenecek bir miktar olduğundan çok önemlidir. Son zamanlarda süresiz nafakalara kısıtlama getirileceği söylense de henüz süreli nafaka kanunen uygulamya girmiş bir düzenleme değildir. Ayrıca çocuklar için öngörülecek olan iştirak nafakasının miktarının çocuğun zorlanmaksızın tüm bakım ve giderlerinin karşılanması amacıyla doğru ve uygun bir miktarda olması gerekir. Tüm bunlar için vekilin uzmanlığının ve tecrübesinin her türlü karışıklığı önleyecek, öngörülü bir biçimde sunulması gerekir.

Ankara Velayet Avukatı Hizmetleri

Evliliğin sona ermesinin en önemli sonuçları çoğu kişi için velayete ilişkin hükümlerdir. Nitekim kişiler, canından kanından olan çocuklarından ayrılmak istemezler ve bu sebeple canlarını dişine takıp karşı eşe ile görülen boşanma davasında velayeti kendileri almak isterler. Velayet geçici ve kalıcı olmak üzere iki şekilde olup, özellikle kalıcı velayetin hangi eş tarafından alınacağı çocuklar ve aile hayatları bakımından büyük önem taşır.

Hâkim, belli yaş gruplarındaki çocukların velayeti bakımından diğer yaş gruplarındaki çocuklara uyguladığından farklı bir yaklaşımı benimseyebilir. Çocuğun üstün yararını korumaya yönelik hazırlanan kanunlar ve alınabilecek tedbirlerin lehe olan hükümlerinin uygulanmasını sağlamak bir vekilin en öncelikli görevidir. Nitekim velayetin değiştirilmesi davası gibi davalar kolay ispat koşulları olan veya her şekilde, her zaman kazanılacağı öngörülebilen davalardan değildir. Bu nedenle boşanma davasında verilecek olan kararın lehe olması bakımından büyük hukuki mücadele vermek gerekir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Avukatlık Hizmetleri

Mal paylaşımının diğer bir adı mal rejiminin tasfiyesi davasıdır. Özellikle evliliğin uzun sürdüğü durumlarda boşanmaların gerçekleşmesi iki taraf bakımından da arzulanan bir şey olsa da, mali sebepler ile davaların sürüncemede kalması engellenmek istenir. Bu sebeple boşanma ile birlikte mal paylaşımı davası açılmış olsa dahi, mahkemece mal paylaşım davasının tefrikine (ayrılmasına) ve boşanma kararından sonra mal paylaşımının kusurluluk hükümleri de göz önüne alınmak suretiyle görülmesine karar verilir.

Mal paylaşım davaları özel teknik bilgi gerektiren davalardır. Mal paylaşımında yapılacak katkı payı hesaplaması, değer artış hesaplaması gibi teknik incelemeler, tecrübeli bir Ankara boşanma avukatı tarafından titizlikle yapılmaktadır. Yargılama sırasında ayrıca teknik hesaplama için alınan bilirkişi raporlarının da titizlikle incelenmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanmasının sağlanması, aleyhe olan hükümlere karşı ise itiraz edilmesi gerekir.

Nişan Bozma Tazminat Davası Avukatı

Nişanlanma hukuken düzenlenmiş olan evlilik öncesi bir hukuki işlemdir. Geçerli olması bakımından nişanlılığın bazı şartları kanunda tarif edilmiştir. Nişan bozmadan dolayı hak ve menfaatlerin zarar görmesi kanunlar ile engellenmek amacıyla bazı yaptırımlara bağlanmıştır. Nişanın bozulmasından zarar gören tarafın hukuken ileri sürebileceği talepleri karşı tarafın karşılaması gerekebilir. Nitekim nişan ile birlikte taraflar maddi ve manevi hazırlık içerisine girmişler ve harcamalar yapmışlardır.

Nişanın bozulması ile birlikte, evlilik için alınan eşyalar, çeyiz eşyaları, ev içinde yapılan tadilatlar, yakınların hediye ettiği takılar ve eşyalar gibi bir çok maddi unsurun hak sahibine iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca manevi olarak nişan atmanın yükü ağır olabileceğinden, nişanın bozulmasında kusuru bulunmayan fakat buna rağmen acı çeken kişi bakımından manevi tazminat ödenmesine karar verilebilir. Bunlar için doğru ispat araçlarının kullanılması zaruridir.

Avukatların özellikle hem gecikmeksizin zararı önlemek için tedbir almaları, hem de talepleri doğru bir biçimde mahkemeye inandırıcı deliller ile sunmaları önemlidir. Nişanlı kişilere aileleri tarafından hediye edilen şeylerin geri alınabilmesi bakımından ve hak kaybına uğranmaması için, nişan bozmadan kaynaklanan davaların gecikmeksizin başlatılması tavsiye edilir.

Ziynet Alacağı Davası Avukatı

Ziynet alacağı ve çeyiz alacağı, boşanma ile birlikte talep edilebilecek meselelerdir. Avukatın özellikle ziynet eşyalarının kimde olduğu ve çeyizlerin kim tarafından alındığı hususunda yazılı ve görsel deliller ile ve tanık beyanları gibi takdiri delillere dayanması gerekmektedir. Nitekim bu davalarda en çok düğün videoları, tanıklar, altınların bozulduğu kuyumculardan alınan dekontlar gibi delillere başvurulmaktadır. Bu davaların harç bakımından da boşanmadaki diğer taleplerden ayrıştığı yönler bulunmaktadır. Dolayısıyla avukatlarca ayrıştırılarak çalışılması gerekmektedir.

Mehir Alacağı Davası Avukatı

Mehir alacağı, özellikle evlilik öncesi düzenleneceği için önceden danışılmasında fayda olan bir meseledir. Nitekim mehir alacağı ancak bağış sözleşmesi kapsamında değerlendirilmekte, adeta bir bağış sözleşmesi gibi muamele edilmektedir. Bu bakımdan mehir alacağına ilişkin delil ve argümanların boşanma davasında sunulması, ayrıca harç gibi usuli gerekliliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Aile mahkemeleri dışında asliye hukuk mahkemesinde de görülebilecek olan bu tür davalar avukatın özellikle dikkatli olmasını gerektirir. Avukat, özellikle mehir senedi hazırlamak hususunda eşlere destek olabilir ve dava aşamasında böylelikle hak kayıplarını önleyebilir.

İddet Müddeti Kaldırılması Davası Avukatı

İddet müddeti, kadının boşandıktan sonra tekrar evlenebilmesi için geçmesi gereken 300 günlük süre olup, dava açmak suretiyle bu sürenin dolmasının beklenmeksizin kadının yeniden evlenmesi mümkündür. İddet müddeti kadının boşandığı eski eşi ile evlenmesi için de gerekli görülen bir süredir. Dolayısıyla yeni bir eş ile veya eski boşanmış olunan erkek ile evlenilmesi halinde iddet müddetinin kaldırılması davası açmak gerekecektir. İddet müddetinin kaldırılması davasında kadının gebe olmadığı, çocuk beklemediği doktor raporu ile tespit edilebilmiş ise, bu sürenin geçmesini beklemek gerekmediğine yönelik mahkemeden karar alınabilir.

Evlat Edinme Davası Avukatı

Özellikle uluslararası davalarda, evlat edinme çok karışık bir duruma gelebilmektedir. Evlat edinilen kişi başka bir ülkenin vatandaşı ise, Türkiye ile diğer ilgili ülkenin hukukunun bir arada değerlendirilmesi gerekir. Evlat edinme işlemlerinin her iki ülke bakımından uyumlu bir biçimde sürdürülmesi gerekir. Nitekim bu tip evlat edinme işlemlerinde eksik kalan hususlar ile ilgili olarak veya yanlış yapılmış işlemlerde, daha sonra nüfus kaydının düzeltilmesi davası gibi davalar gerekmesi söz konusu olabilir. Bu gibi külfet doğuran hukuki komplikasyonların önlenmesi bir aile hukuku avukatının öncelikli işlerindendir. Aile hukuku avukatı evlat edinme işlemlerini tam ve gereği gibi yerine getirebilir. 

Çocuk Kaçırma Davası Avukatı

Özellikle çok uluslu evliliklerde, evliliğin bitmesi halinde müşterek çocuğun hangi eşe verileceği hususunda büyük hukuki savaşlar verilmektedir. Nitekim çoğu zaman boşanma halinde çocuğun velayetini alan eş, evliliğin sürdürüldüğü ülkeden ayrılabilmekte, kendi ülkesine yerleşebilmektedir. Bazı durumlarda ise velayet kendisine verilmeyen eş çocuğu diğer eşin rızası olmaksızın alıkoymakta veya geçici olarak kendi ülkesine götürdükten sonra teslim etme zamanında çocuğu velayeti alan eşe vermemektedir.

Bu gibi durumlarda Lahey Sözleşmeleri ve Avrupa Sözleşmeleri kapsamında özellikle çocuk hakları ve çocuk kaçırmanın engellenmesi bakımından düzenlenen uluslararası mekanizmaların çalıştırılması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Müdürlüğü nezdinde yapılacak başvurular, Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla yapılacak suç duyuruları ve velayetin değiştirilmesi için ikame edilmesi gereken çocuk velayet davalarının birlikte yürütülmesi önemlidir.

Bu bakımdan, tecrübeli, çok dilli ve uluslararası işbirliği hususunda deneyimli avukatların çocuk kaçırma davalarında aktif rol alması önemli bir meseledir.

Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi Avukatı

Evlilik öncesi tarafların bir araya gelerek evlilik sırasında ve sonrasında hangi mal rejiminin uygulanacağını belirlemeye çalışması halinde bazı tip sözleşmeler imzalanabilir. Hemen belirtmek gerekir ki Türk hukukunda aile hukuku kapsamında bir evlilik sözleşmesi çeşiti düzenlenmiş değildir. Dolayısıyla eşlerin mali konular haricinde diğer eşe karşı ne şekilde davranacağına yönelik anlaşmaların geçerli sayılması hukuken pek mümkün değildir.

Öte yandan, mal rejimi sözleşmesi adı altında düzenleme ile birlikte eşlerin hangi malların evliliğin kapsamına alınacağı, boşanma halinde hangi eşin hangi malda hak talebinde bulunup bulunamayacağına yönelik hususlarda anlaşması mümkündür. Bu tip mal rejimi sözleşmeleri evlilik öncesi yapılabileceği gibi, evlilik sonrasında da yapılabilir. Mal rejimi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için kanunun aradığı bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu bakımdan, aile avukatı ile birlikte çalışılarak kanunen geçerli bir sözleşmenin hazırlanması temin edilebilir.
Yasal Yardıma mı İhtiyacınız var? Hemen Bize Yazın!